جوان

روهیف آگری: گریلا شدن آرزوی هر جوان کرد می‌باشد

همان طور که می‌دانید بحران‌ها و مسائلی که امروزه گریبان جامعه‌ی بشری را می‌فشرد روز به روز در حال گسترش می‌باش...

زنان

 قوانین اساسی حکومت ایران، مکانیزمی برای نابودی زنان

  افسانه روحنده در ابتدا اشارە بە این نکتە اساسی لازم است کە ایران جزو محدود کشورهایی است کە بە کنوانسیون سازم...

زنان؛ نگارندگان تابلوی حیات آزاد

نوژین‌بریتان - عضو مجلس پژاک آنچه در برابر تاثیرات و بازخوردهای بیمارگونه‌ی ذهنیت و به تبع آن نظام جنسیت‌گرای مردسا...

بیانیە

فعالیتها

هیئت ک.ن.ک با هیئتی از کودار-پژاک دیدار نمود

هیئت کنگره‌ی ملی کردستان«ک.ن.ک» با هیئتی از جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان «کودار» و حزب حیات آزاد کردستان «پژاک» در راستای برقراری اتحاد ملی، ممانعت از نابودی دست‌آوردها و منا...