جوان

اعلامیه جامعه جوانان شرق کوردستان

اعلامیه جامعه جوانان شرق کوردستان به مناسبت همبستگی با اعتراضات اخیر خلق اهواز اتحاد و همبستگی خلقها تنها راه...

زنان

 مرضیه نوای زنانه‌ی آشتی

وەژین رۆژ مرضیه فریقی یکی از زنان بزرگ عرصه‌ی هنر کوردی‌ست. شخصیت او به عنوان زن مبارز و هنرمندی که واقعیات اجتماعی...

مکانیزم دفاعی زنان؛ تشکیلات زنان

مریم فتحی دنیای امروز ما و بیشتر سرزمین‌های امروزی با معضلات بسیار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روبرو هستند کە نتیجە  ب...

بیانیە

فعالیتها

شماره‌ی ٩٨ی نشریه‌ی آلترناتیو منتشر گردید

شماره ی ٩٨ی نشریه ی آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک منتشر گردید. در این شماره از نشریه‌ی آلترناتیو ارگان رسمی پژاک، طی مقالاتی به بررسی اتحاد ملی در کوردستان پرد...