زنان

قتل به نامِ ناموس، به کامِ حاکمیت

  رزرین کمانگر قتل های ناموسی« قتل به نام ِ شرف و آبرو»، جنایت بزرگی است که درمحیط « جامعه و کمی کوچکتر، خانوا...

رهبر آپو عاشق آفرینش زنان با ارادە

زینب خراسان   درسال 1994 روزی فرخندە و باارزش رقم زده شد بود، روزی دل عاشق من خون تازه‌ای به حیات من بخشید. من...

بیانیە

فعالیتها

مراکز جنگ ویژه «ناجی شریفی» در اورمیه برای خدمت به رژیم

  کورش صادقی «ناجی شریفی زیندشتی»، رئیس یک باند مخوف مافیایی، تبهکار بزرگ بین‌المللی و سرسپرده بیت رهبری یعنی خامنه‌ای، شخصی است که همچنان به اقدامات تبهکارانه و جنگ ویژه بر ض...