زنان

کیسه‌ی پینه بسته‌ی بودجه‌ی سال برای زنان چه دارد؟

اوین نژدت قبل از پرداختن به بودجه ی سال، باید مختصرأ جایگاه زن را در اقتصاد ایران تعریف کرد. آیا در عرصه ی اقتصادی...

نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ منتشر گردید

نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ جامعە زنان آزاد شرق کوردستان منتشر شد. جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحلە ا...

بیانیە

فعالیتها

هیئت ک.ن.ک با هیئتی از کودار-پژاک دیدار نمود

هیئت کنگره‌ی ملی کردستان«ک.ن.ک» با هیئتی از جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان «کودار» و حزب حیات آزاد کردستان «پژاک» در راستای برقراری اتحاد ملی، ممانعت از نابودی دست‌آوردها و منا...