آفتاب امرالی برای خلق‌های تحت ستم می‌درخشد
آفتاب امرالی برای خلق‌های تحت ستم می‌درخشد

آفتاب امرالی برای خلق‌های تحت ستم می‌درخشد

توطئه بین‌المللی علیه رهبر ملت کورد، رهبر آپو و خلقمان در ۹ اکتبر ۱۹۹۹ به اوج رسید. ۲۳ سال است این توطئه که کانون آن هژمونی جهانی است، مخاطرات بزرگ بر ضد ملت کورد و رهبر آپو را کماکان افزایش می‌دهد.

توطئه ۹ اکتبر ۱۹۹۹ قویا اثبات نمود که قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای از وجود ملت‌کورد بعنوان «سوخت ماشین جنگ» استفاده می‌کنند. شاید این توطئه بر ضد رهبر آپو و ملت‌کورد صورت گرفت اما درواقع اعلام جنگ ده‌ها ساله علیه کل ملت‌های خاورمیانه بود. از آن زمان «توطئه جهانی و خیانت مزدوران کورد» خاصتا خیانت‌های حزب «پ.د.ک» همچو دو عنصر اساسی جنگ‌جهانی سوم علیه ملتمان ادامه دارد.

رهبر آپو اما خلق‌کورد را در چنان راهی قرار داده که توانایی مقابله با توطئه جهانی و منطقه‌ای را داشته باشد و به جای «مرگ و نسل‌کشی»، «حیات آزاد» را به خلق ارزانی‌داشت که البته عامل اصلی تداوم مقاومت‌گری خلق کورد علی‌رغم گذشت ۲۳ سال از توطئه، همان راه آزاد می‌باشد. رهبر آپو در امرالی مجددا «اراده آزادیخواهی» خلق کورد را سازماندهی نمود و به همین دلیل است که خلقمان و نیروی گریلا قادر به مبارزه بر ضد جنگ جهانی سومی است که با کانونیت کوردستان در طول توطئه، ادامه دارد. تمامی طرف‌های توطئه‌گر بین‌المللی، منطقه‌ای و کوردستانی امروز کماکان در جنگ علیه ملت کورد و ملل خاورمیانه، سهیم هستند. هرچند جنگ در خاورمیانه به مخاطره‌آمیزترین مرحله خود رسیده، اما در سایه مبارزات بی‌امان و شکوهمند خلقمان و گریلا، ملت‌های منطقه دوباره میلاد یافته‌اند. این یک واقعیت محرز است که تمامی دول توطئه‌گر در تقلای سهم‌خواهی از غارت خاورمیانه بودند، اما مقاومت ملت‌کورد و جنبش آزادیخواهی آن، توطئه‌گران را ناکام گذاشته و این بزرگترین دستاورد جنبش آزادیخواهی کورد برای ملت‌های خاورمیانه می‌باشد. توطئه‌گران درصدد بودند خلقمان را از صحنه تاریخ حذف نمایند اما برعکس، نه تنها خلقمان نابود نشد، بلکه مرحله تاریخی نوینی را آغاز کرد و مهر خود را بر مبارزات خاورمیانه زد.

توطئه شدیدا شرق کوردستان و ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد. جهانی و بین‌المللی‌بودن توطئه به یکباره خلق شرق کوردستان را بطور خودجوش و با احساس پاک آزادیخواهانه بیدار ساخت و به خیزش دمکراتیک رساند. رهبر آپو برعکس توطئه‌گران که «تجارت جنگ» را اشاعه دادند، «رهیافت آزادی و صلح» را بنیان مبارزه قرارداده به همین دلیل در سایه رهبریت مدبر رهبرمان «فروپاشی خاورمیانه» تا حد زیادی مهار شد. پس خلق‌های ایران و خاورمیانه مدیون مبارزات فداکارانه رهبر آپو و فدایی گریلا هستند و نباید آزادیخواهان ایران و منطقه به سادگی از کنار این موضوع بگذرند.

همچو روز روشن است که اگر امروز توطئه علیه رهبر آپو و خلق‌کورد مهار نگردد، توطئه و جنگ مداوم علیه کل خاورمیانه هم مهار نخواهد شد و بیش از همه ایران را فراروی فروپاشی قرارخواهد داد. تاریخ نمی‌تواند رهبری مدبر و آگاه چون رهبر آپو را از نادیده بگیرد.

مبارزات دمکراتیک «حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)» با آرمان بزرگ نجات خلق‌های ایران و شرق کوردستان از تبعات مرگبار توطئه و جنگ، در راستای فلسفه آزادی کامل آغاز گشته و در خط رهبر آپو که همانا خط‌سومِ ضد توطئه و جنگ در خاورمیانه است، ادامه می‌یابد.

همچو پژاک با باور راسخ به فلسفه مبارزاتی رهبر آپو اعلام می‌داریم که خیال دشمنان و توطئه‌گران خام است و «پایان خلق‌کورد به پایانِ پایان‌ها» در خاورمیانه و جهان مبدل نخواهد شد. به اندازه‌ای که توطئه بزرگ و بین‌المللی است، به همان میزان سطح مبارزات کورد و گریلا نیز شکوهمند است و این برای جهانیان اثبات گشته. حضور خلقمان در هر چهاربخش کوردستان و خلق‌های آزادیخواه ایران می‌تواند تضمین‌کننده بقای صددرصد موجودیت فرهنگی و سیاسی خلق‌های منطقه گردد. بنا به این وظیفه خطیر، تمامی خلقمان و ملل تحت ستم، از قشر کارگر گرفته تا زنان و جوانان، معلمان و روشنفکران را به اتحاد و همبستگی تاریخی علیه توطئه‌گران و خیانت‌کاران فرامی‌خوانیم. باور عمیق داریم که «آفتاب در امرالی برای خلق‌های آزادیخواه می‌درخشد» و بر همه آزادیخواهان و دموکراسی‌طلبان است که درسایه درخشش آن بر ضد ظلمت و تاریکی بایستند. در مبارزات امروز کوردستان، امر تعیین‌کننده و تضمین‌گر رسیدن به آزادی و دموکراسی، «اراده خلق و مشارکت دموکراتیک خلق» در میادین مختلف بر ضد جنگ و توطئه است و قطعا خلقمان با رهبریت توانای رهبر آپو و افزایش سازماندهی‌ خویش، پیروز خواهد شد.

حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)

۰۶-۱۰-۲۰۲۱

مطالب مرتبط