آلترناتیو شماره ۶۵
آلترناتیو شماره ۶۵

آلترناتیو شماره ۶۵

مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک منتشر کرد
شماره‌ی ۶۵ آلترناتیو ارگان ایدئولوژیک، تئوریک، فرهنگی و اجتماعی پژاک
در این شماره خواهید خواند؛
مجموعه مقالات و مصاحبه‌هایی با محوریت سیاست

جهت دانلود کلیک نمایید

مطالب مرتبط