اعتراضات مردمی علیە اعدام شهید باهوز سنە و شهید رضا مامدی، آلمان

اعتراضات مردمی علیە اعدام شهید باهوز سنە و شهید رضا مامدی، آلمان

[gdl_gallery title=”calaki-diji-sedare-almaniya-29102013″ width=”120″ height=”120″ galid=”1″ ]

مطالب مرتبط