اعتراضات مردمی علیە اعدام شهید باهوز سنە و شهید رضا مامدی، سوئد

اعتراضات مردمی علیە اعدام شهید باهوز سنە و شهید رضا مامدی، سوئد

[gdl_gallery title=”calaki-diji-sedare-swed-28102013″ width=”120″ height=”120″ galid=”1″ ]

مطالب مرتبط