اعدام، دستگیری و شکنجه زنگ خظری برای تمام خلق‌ها و تکرار قتل‌عامهای دهه‌ی شصت

اعدام، دستگیری و شکنجه زنگ خظری برای تمام خلق‌ها و تکرار قتل‌عامهای دهه‌ی شصت

انتخاب حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری در ایران و ظاهرا پیروزی خط اعتدال در ایران یادآوار مقطعی از تاریخ سی‌ و چند ساله‌ی جمهوری اسلامی است که هاشمی رفسنجانی و سیاست‌های مختص به او مهرش را بر آن زده است. سیاست و اقدامات روحانی به بیانی دیگر نسخه‌ای از همین دوران است. سیاستی که بر محور نرمش و تسامح با خارج و فشار و اعدام در داخل کشور و علیه تمامی خلق‌های ایران می‌چرخید. به همین دلیل علی‌رغم تمامی شعارها در دوران روحانی سیاست‌های مبتنی بر اعدام و فشار به حداکثر خود رسیده است، حمله‌ی همه جانبه به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین نمونه‌ای از این سیاست‌هاست. بدون شک چنین سیاست‌هایی در ایران سیستماتیک بوده و بخشی از سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی می‌باشد که در همه‌ی دولت‌ها کم و بیش عملی شده‌اند.

به عنوان پژاک سیاست‌های اعدام، دستگیری و شکنجه را زنگ خظری برای تمام خلق‌های ایران ارزیابی نموده و آن را تکرار قتل‌عامهای دهه‌ی شصت می‌بینیم. در این راستا تمامی خلق‌های ایران و فعالین سیاسی را به هوشیاری فراخوانده و حمله‌ی صورت گرفته به زندانیان سیاسی را محکوم می‌نماییم.

 

کوردیناسیون حزب حیات آزاد کوردستان — PJAK
24.04.2014

مطالب مرتبط