اعدام شهدای ۹ می، انتقام‌گیری از خلق‌های ایران و شرق‌کوردستان بود
اعدام شهدای ۹ می، انتقام‌گیری از خلق‌های ایران و شرق‌کوردستان بود

اعدام شهدای ۹ می، انتقام‌گیری از خلق‌های ایران و شرق‌کوردستان بود

مبارزان راه آزادیخواهی آپویی، ماه می را به ماه قهرمانی و ماه شهدای راه حقیقت مبدل کرده‌اند. اعدام و شهادت «فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی‌حیدریان و فرهاد وکیلی» در ماه می به نماد سنگر مقاومت برای آزادی کامل ملت‌کورد و ملل تحت ستم ایران مبدل‌گشته و طلیعه راستین مبارزه‌گری در راه حقیقت انسانی است. جمهوری اعدام ایران با اعدام این مبارزان برای همیشه در تاریخ منفور گشته. این رژیم منحوس سرکوب و اعدام را بشدت محکوم می‌نماییم.

درحالی در یازدهمین سالگرد اعدام، یاد و خاطره فرزاد کمانگر و رفقای انقلابی‌اش را گرامی‌می‌داریم که مبارزه آن رفقای گرانقدر در ماه می، خورشید قهرمانی مبارزان ملت‌کورد را فروزان‌تر ساخته. ماه می، ماه مقاومت تاریخی و تاریخ‌سازی است که خلق بزرگمان را به الگوی عظیم مبارزه‌گری در سطح جهان مبدل گردانده. این ماه در تاریخ ملتمان با فدایی‌گری شهید «حقی قرار» در شمال کوردستان آغاز و با قهرمانی‌های شهید «زاگرس بریتان(علی محمدی)» که حقی‌ قرار شرق کوردستان است، به اوج رسید و با فداکاری‌های کمانگر و رفقایش حقانیت ملت‌کورد در ایران و شرق کوردستان را به اثبات رساند.

مقاومت شهیدان «کمانگر، علم‌هولی، حیدریان، وکیلی و اسلامیان» در زندان‌های تاریک رژیم فاشیست ایران، عرصه زندان را از وضعیت تسلیم‌پذیری مداوم به حوزه ایستادگی تا آخرین نفس آزادی مبدل ساخت. آنها در اوج جسارت انسانی در مقابل وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها ایستادند که امید به آزادی در دل خلقمان را بی‌شک تقویت‌ نمودند. تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ مقاومتی نظیر مقاومت شهید فرزاد و رفقایش در زندان‌های ایران فاشیست صورت نگرفته بود. مبارزه استوارانه آنها بنیان‌های رژیم را شدیدا تکان داد و قیام خلق‌ها در خیابان را حقیقتا زنده ساخت. چه‌بسا اعتصاب سراسری در ایران و شرق کوردستان در محکومیت اعدام آن مبارزان به نقطه عطفی برای افزایش جسارت آحاد خلق ستمدیده مبدل گردید که نمود بارز آن را در زنجیره قیام‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبانماه ۱۳۹۸ به‌عینه مشاهده کردیم. فدایی‌گری شهدای ۹ می در واقع دیوار ترس و هراس فراگیر از نظام وحشت ایران را فروریخت و جرأت همه اقشار و طبقات برای آغاز قیام‌ها را به‌روشنی به حد قیام و مبارزه ارتقا داد. نه تنها بر ملت کورد بلکه بر تمامی ملل تحت ستم ایران تأثیر گذاشت و چهره فاشیستی نظام ایران را به جهانیان نشان داد. اگر امروزه نیروی گریلا به اعلی‌ترین درجه از توان مبارزه دست‌یافته و قیام خلقمان در خیابان بر ضد فاشیسم رادیکال‌تر گشته، آن، ثمره خط‌مشی فدایی‌گری فرزاد کمانگر و رفقایش است. آنها حقیقتا سیاست نسل‌کشی بر ضد ملت‌کورد و سایر ملل تحت ستم ایران را به هزیمت‌کشانده‌اند. وظیفه قیام‌کنندگان امروز و خط دمکراتیک که خیابان را برگزیده‌اند، حفظ دستاوردهای آن مبارزان است.

شهید شیرین علم‌هولی همچو الگوی مبارزه برای آزادی زن،شهید کمانگر همچو نماد معلم مبارزه‌گری خلق، شهید علی حیدریان همچو پیشاهنگ و نماد نیروی نستوه گریلا که در حوزه زندان، شهید فرهاد وکیلی همچو اسوه راستین قیام خلق در خیابان و زندان و اتحادی منسجم شکل‌داده‌اند، راه حقیقت را برای مبارزات امروز و تغییر آینده ایران و شرق کوردستان روشن ساخته‌اند. این منش آپویی که در تاریخ پرفراز و نشیب زندان را از انفعال به میدان مبارزه پرشور مبدل ساخته، ترس را در دل دولتمردان فاشیست انداخته زیرا از این هراس دارند که این مشی، سرمشق مبارزات خاورمیانه و جهان قرار گیرد. الگوشدن این شهدا در حالی بود که نظام نسل‌کش ایران در این وهم بسر می‌برد که سیاست سرکوب را کامل نموده. بنابراین، اعدام مبارزان آپویی، درواقع انتقام‌گرفتن از خلق‌های قیام‌کننده در خیابان و انتقام‌گیری از خلق‌کورد است که تنها جرمش پیشاهنگی برای خلق‌های ایران می‌باشد. با اعدام کمانگر و رفقایش در اصل، خط‌ دیکتاتوریت، فاشیسم، مشی ضددموکراسی و سیاست نسل‌کشی شکست خورده و در بدیل آن، خط قیام دمکراتیک و مبارزه خلقی به‌مراتب نیرومندتر گشته.

اگر امروز تمامی ملل ایران کمپین‌های «نه به رژیم» و «نه به اعدام و بله به دموکراسی» را مجدانه براه انداخته‌اند، در سایه مبارزات بی‌شائبه کمانگر و رفقایش بوده و هست. مبارزه شهید علم‌هولی، بزرگترین کمپین «نه به زن‌ستیزی» در سراسر ایران است که ثمره آن را امروزه در مبارزات زنان به جد مشاهده می‌نماییم.

همچو «حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مقاومت‌گران میدان و سنگر زندان و نیز محکوم‌کردن حملات همه‌جانبه ترکیه به مناطق حفتانین، زاب و آواشین برای نسل‌کشی، سیاست‌های اعدام و نسل‌کشی رژیم فاشیست ایران را شدیدا محکوم می‌نماییم. از تمامی خلق کورد و سایر خلق‌های ایران دعوت به‌عمل می‌آوریم که در مسیر ماه می، ماه شهدا، مبارزات دمکراتیک خویش را با حضور در تمامی صحنه‌ها و میادین به اوج برسانند. شهادت شهدای ۹ می اثبات نمود که تنها ناجی ملل ایران و شرق کوردستان تنها می‌تواند خود ملل و خلق‌های تحت‌ستم باشند. راه آنها راه عدم‌وابستگی  و مسیر اتکای بر ستون‌های قیام و مبارزه مداوم تا سرمنزل حقیقی آزادی کامل است. بر عموم دوستداران راه آزادی بویژه مقاومت‌گران حوزه زندان است که با تشدید مبارزات هزیمت‌ناپذیر خویش، راه شهید فرزاد کمانگر و رفقایش را زنده نگه‌دارند و مسیر آزادی و دموکراسی را بیش از پیش بگشایند.

حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک

۰۹-۰۵-۲۰۲۱

مطالب مرتبط