اعدام منصور آروند ادامه‌ سیاست ضد آزادی و کورد ستیز جمهوری اسلامی ایران است

اعدام منصور آروند ادامه‌ سیاست ضد آزادی و کورد ستیز جمهوری اسلامی ایران است

با اعدام آزادیخواهان و جوانان کورد نمی‌توان در مقابل موج مطالبات مشروع و آزادیها ایستاد.

تهاجم همه‌ جانبه‌ جمهوری اسلامی ایران علیه‌ خلق کورد در تمامی عرصه‌ها ادامه‌ داشته‌‌ و با حمله‌ به خلق و جامعه‌ کوردستان، چهره‌ کریه‌ و وحشیانه‌ این رژیم هر روز آشکارتر می‌شود. جمهوری اسلامی با سوزاندن و نابودی طبیعت و جنگلهای کوردستان، ترویج مواد مخدر، مشروعیت دادن به بی‌اخلاقی و فساد، تمامی ترفندهای ویرانگر جامعه‌ و یورش غیرانسانی به کوردستان را مورد آزمون قرار داده‌ است.

جمهوری اسلامی ایران برای به‌ زانو درآوردن خلق آزادیخواه کورد با اعدام جوانان، جرایم و جنایات خود را به اوج رسانده، اما با اینحال دشمن باید بخوبی آگاه باشد که‌ خلق ما با برخورداری از سابقه‌ مبارزات تاریخی و تلاش علیه‌ اشغالگران و مرتجعین، ثابت کرده‌ که‌ تسلیم ناپذیر است و اراده‌ پولادین خلقمان در همه‌ عرصه‌های مبارزاتی بر ‌ دشمنان مسلم گشته‌ است. حاکمان جمهوری اسلامی بدانند که‌ اعدام فرزندان خلقمان موجب افزایش خشم و انزجار مردم و پایان دادن به آستانه‌ صبر و تحمل آنها شده و با پاسخ کوبنده و خشمگینانه‌ خلق روبرو خواهند شد.

در خاتمه‌ ضمن عرض تسلیت به‌ خلق مبارز کورد و خانواده‌ منصور آروند بار دیگر اعلام می‌داریم که‌ با افزایش تلاشها و ارتقای سطح مبارزات انتقام همه‌ شهدایمان را خواهیم گرفت.

 

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان ─ PJAK
15.06.2015

مطالب مرتبط