انتخاباتی نابرابر و پیروزی بزرگ

انتخاباتی نابرابر و پیروزی بزرگ

انتخاباتی نابرابر و پیروزی بزرگ

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه در شرایطی برگزار گردید که از سویی فضای امنیتی پس از شبه کودتا ۲۰۱۶ که میتوان آن را به نوعی حکومت نظامی پست مدرن در ترکیه عنوان کرد، تمامی این کشور را در گستره ای از وحشت و ترس گرفته بود؛ و از جانبی دیگر بخش اعظم نمایندگان راستین خلق کورد به صورتی غیرقانونی و غیرحقوقی در زندانهای ترکیه به سر می بردند. قبضه ی اکثریت قریب به اتفاق رسانه ها از سوی حزب حاکم و استفاده از تمامی امکانات دولتی به نفع خویش، تشدید هولناک جو فاشیستی پس از اشغال عفرین و رجزخوانی برای حمله به منبج، شنگال و قندیل، بستر ایجاد ائتلافی فاشیستی را رقم زد. ائتلافی ناهمگون و نامیمون که از آن جز دیگری سازی و کوردستیزی چیزی نتراوید و نخواهد تراوید. حزب دموکراتیک خلقها که نمایندگی تمامی آزادیخواهان ترکیه را بر عهده دارد، در شرایطی این چنین نابرابر وارد کارزار انتخاباتی این کشور گردید و با گذار از حدنصاب پارلمانی که نمود تمام عیار یک نظام انتخاباتی نادموکراتیک می باشد، یک پیروزی بزرگ را به ارمغان آورد. این پیروزی کابوسی دیگر را برای نمایندگان عریان فاشیسم(اردوغان و باغچلی) رقم زد. بدون هیچ تردیدی در فضای ملتهب و پیچیده ی منطقه ای، هرگونه مبارزه ی دموکراتیک دربرابر زیاده خواهی های اردوغان نه تنها به نفع خلقهای ترکیه خواهد بود بلکه گامی پیشرونده و دموکراتیک برای همه ی خلقهای خاورمیانه نیز محسوب می گردد.

حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) پیروزی ه.د.پ را به تمامی آزادیخواهان، دگراندیشان و زنان مبارز منطقه تبریک می گوید و بر این باور است این دستیافت آغازی دیگر بر‍‍ پایان حکومت تمامیتخواه و نژادپرست اردوغانی خواهد بود.

ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک

۶ تیر ۱۳۹۷

مطالب مرتبط