انقلاب روژاوا، پيروزي عملي خط سوم و مدرنيته دمكراتيك
انقلاب روژاوا، پيروزي عملي خط سوم و مدرنيته دمكراتيك

انقلاب روژاوا، پيروزي عملي خط سوم و مدرنيته دمكراتيك

هشتمين سالروز انقلاب روژاوا كه در 19 ژوئيه 2012 به ثمر نشست، درحالي جشن گرفته مي‌شود كه خط مدرنيته دمكراتيك تحقق يافته، ملت كرد بيش از پيش به حيات آزاد نزديك گشته و زمينه اتحاد ملل مهيا. اين انقلاب كه داراي ابعاد مادي ـ معنوي براي ملت‌هاي تحت ستم است و بازتاب جهاني دارد، از ارز‌ش‌هاي بشريت مي‌باشد. بنابراين وظيفه ملت‌هاي تحت ستم و نيروهاي آزاديخواه است كه از آن صيانت بعمل آورند.

انقلاب روژاوا در واقع صورت عينيت‌يافته «مدرنيته دمكراتيك» با پيشاهنگي انديشه فلسفي ـ ايدئولوژيك آپوئيستي عليه مظالم هژموني نحس «مدرنيته سرمايه‌داري» است. خلق‌هاي خاورميانه بويژه خلق‌هاي كردستان از خلق كرد گرفته تا سرياني، عرب، تركمن و غيره در سايه ظهور عملي «خط سوم»، به خط‌مشي عملي براي مبارزه در مسير شگفت‌انگيز دمكراسي، سياست دمكراتيك و آزادي دست‌يازيده‌اند. پيشاهنگي خط سوم آپوئيستي در هيأت انقلاب روژاوا نه‌تنها تأثيرات كردستاني و خاورميانه‌اي بلكه تأثيرات جهاني شگرف بويژه بر نيروهاي انترناسيوناليست آزاديخواه برجاي گذاشته. اين اثرات مثبت به يمن پارادايم آپوئيستي با مضمون «جامعه دمكراتيك و اكولوژيك مبنتي بر آزادي زن» است كه طي سال‌هاي مبارزه از كوباني تا عفرين طنين جهاني يافت و بارديگر اميدهاي طالبان دمكراسي، آزاديخواهي، اكولوژيست‌ها و جنبش‌هاي زنان را زنده‌ساخت. مبارزه اين نيروها عليه خط بشدت بحران‌زاي مدرنيته سرمايه‌داري مي‌رود كه به‌عينه تأثيرات عميق بر حوزه مبارزه در ايران و شرق كردستان برجاي بگذارد و آفتاب آزادي كامل را به طلوع پرميمنت برساند.

بدون‌شك دشمنان آزادي ملت‌ها بويژه دولت‌هاي فاشيست تركيه، ايران و هژموني‌هاي جهاني همچنان مشغول دسيسه‌چيني عليه روژاوا هستند و به كنسپت‌هاي متفاوت و مكرر از قبيل روشن‌كردن چراغ‌سبز براي تركيه جهت حملات پي‌درپي به روژاوا ، ادامه مي‌دهند. شكي نيست كه حمله به حفتانين، مخمور، ساير مناطق جنوب كردستان و حتي حمله هوايي تركيه عليه گريلاهاي پژاك جدا از اين كنسپت و دشمني عليه انقلاب روژاوا نيست. تركيه كه وظيفه ژاندارم هژموني جهاني سرمايه‌داري در خاورميانه را با خفت تمام برعهده گرفته و بر خلق‌هاي تحت ستم مي‌تازد، بخوبي واقف است كه تا وقتي كه موفق به نابودي انقلاب روژاوا نگردد نخواهدتوانست برنامه پلشت نسل‌كشي ملت كرد در هرچهاربخش كردستان را به اتمام برساند. مسلما نيروهاي خط سوم در روژاوا، جنوب، شمال و شرق كردستان در مقابل دول فاشيست تركيه ـ ايران در جبهه‌هاي نبرد بسرمي‌برند. لذا توافقات اخير ايران ـ تركيه حتي اگر با بهانه زنده‌ساختن نشست‌هاي مرده آستانا در خصوص سوريه باشد، اما باز اولويت كنسپت آنها «كارت كرد» و «نسل‌كشي» عليه ملت كرد است. ولي نيروهاي خط سوم اجازه چنين جنايت‌هايي عليه بشريت را نخواهندداد.

همچو «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق كردستان(کودار)»، ضمن تبريك هشتمين سالروز انقلاب روژاوا و تأكيد بر اينكه صيانت از دستاوردهاي روژاوا را وظيفه خويش مي‌دانيم، باور داريم كه روژاوا پيشاهنگ مبارزه عليه نسل‌كشي و مركزثقل انديشه‌هاي پوياي كنفدراليسم و ملت دمكراتيك براي نجات خاورميانه، ايران و كردستان مي‌باشد. باشد كه خلق‌هاي تحت ستم و ملت‌هاي آزاديخواه با تأسي از اين مشي دمكراتيك، وحدت خود را منسجم‌تر سازند و تا رسيدن به قله‌هاي پيروزي عليه فاشيسم، دمي از پاي ننشينند و سازماندهي‌هاي دمكراتيك خلقي را قوي‌تر سازند.

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق كردستان(کودار)

18-07-2020

مطالب مرتبط