با تاکید بر ارزشهای جامعه و انقلابمان مبارزات خود را در راستای چاره‌یابی مساله کورد گسترش خواهیم داد
با تاکید بر ارزشهای جامعه و انقلابمان مبارزات خود را در راستای چاره‌یابی مساله کورد گسترش خواهیم داد

با تاکید بر ارزشهای جامعه و انقلابمان مبارزات خود را در راستای چاره‌یابی مساله کورد گسترش خواهیم داد

چهارمین کنگره‌ی حزبمان در شرایطی برگزار شد که بحران ساختاری نظام جهانی به اوج خویش رسیده و ناکارآمدی مدل دولت‌-ملت بر همگان محرز گشته است. این مدل که نتیجه‌ای جز نسل‌کشی‌های فیزیکی و فرهنگی برای خلق‌ها دربرنداشته، تخریبات بسیاری برای جهان و به‌ویژه خاورمیانه درپی داشته و بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطقه را به میزان بسیاری تخریب نموده است. این درحالی است که آلترناتیوهای دموکراتیک نیز بیشتر از هرزمانی از سوی نیروهای مبارز و دموکراسی‌خواه مطرح می‌شوند.

ایران از جمله کشورهای خاورمیانه می‌باشد که هم یکی از طرفین اساسی‌ بحران را تشکیل می‌دهد و هم با تاثیرپذیری شدید از آن درگیر مسائل حاد سیاسی و اجتماعی داخلی است. به همین دلیل قادر نخواهد بود خویش را از مخاطرات وضعیت موجود و همچنین رهیافت‌های برون‌رفت از این وضعیت برهاند. سیاست‌های مبتنی بر سرکوب، فشار، انکار هویتی، آسیمیلاسیون فرهنگی و بی‌اراده‌سازی خلق‌ها راه به جایی نبرده‌اند. اعمال چنین سیاست‌هایی هرچه بیشتر بر دامنه‌ی مبارزات آزادی‌خواهانه‌ و دموکراتیک خلق‌ها و در راس آن خلق کورد به منزله‌ی یکی از اساسی‌ترین دیناسیم‌های دموکراسی‌خواهی در خاورمیانه و به‌ویژه کشور ایران افزوده است. خلقمان در برابر سیاست‌های مبتنی بر نسل‌کشی، فصل تازه‌ای از مبارزات خود را با رهیافت نوین و دموکراتیک در حزب حیات آزاد کوردستان آغاز نمود.

با گذشت یک دهه از تاسیس حزبمان و مبارزه‌ای بی‌امان تحت شعار «مقاومت زندگی است» امروز در شرق کوردستان شاهد شکل‌گیری فرهنگ مبارزاتی نوینی هستیم که روح «برخودان» (ایستادگی) را به کالبد جامعه‌ی کورد دمیده است. در طول تمامی این سال‌ها اساسی‌ترین هدف پژاک به میان آوردن جامعه‌ای اراده‌مند و پیشاهنگی در مسیر این اراده‌مندسازی بود. ایجاد شخصیت آزاد و کادری که فرهنگ مقاومت در برابر بی‌اراده‌سازی جامعه را مبنا قرار می‌دهد محور بنیادین تمامی فعالیت‌های پژاک را شکل داد و در این راه دستاوردهای بسیاری را کسب نمود.

در سرآغاز فصل نوینی از مبارزات حزبمان قرار داریم که درون‌مایه‌ی اساسی آن گسترش هر چه بیشتر مبارزات سیاسی، ایدئولوژیک و سازماندهی خلقمان خواهد بود. امروز خلق کورد به پیشاهنگی حزبمان در شرق کوردستان به یکی از فاکتورهای اساسی تغییروتحول دموکراتیک مبدل گشته و جمهوری اسلامی بدون درنظرگرفتن این دینامیسم نیرومند سیاسی و اجتماعی قادر به رهایی از بحران‌های سیاسی و اجتماعی داخلی و منطقه‌ای نخواهد بود. در چنین شرایطی می‌طلبد که جمهوری اسلامی با گام نهادن در مسیر چاره‌یابی دموکراتیک مساله‌ی کورد اساسی‌ترین گام در راه ثبات داخلی و گذار از بحران‌های موجود را بردارد.

حل مسئله‌ی كورد و سایر خلق‌های ایران محوریت مبارزات حزب حیات آزاد کوردستان را تشکیل داده و از این پس نیز اصرار و پافشاری بر این امر برای پژاک مبنا خواهد بود. رهیافت دموكراتیك و به کنار نهادن دیدگاه امنیتی نسبت به مساله‌ی کورد تنها راهکاری است که می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. پژاك كه «جامعه‌ی دموکراتیک‌ـ‌ اکولوژیک و مبتنی بر آزادی زن» را پارادایم مبارزاتی خویش قرار داده، بر مبنای خوانشی صحیح از تاریخ و فرهنگ خلق‌های ایران چاره‌یابی مساله‌ی کورد و سایر خلق‌های ایران بر اساس رهیافت ملت دموكراتیک را مبنا قرار داده است. به همین دلیل تلاش بی‌وقفه در راستای برقراری خودمدیریتی دموکراتیک به منزله‌ی بعد سیاسی ملت دموکراتیک از اهم اهداف پژاک خواهد بود. در عین حال حزبمان این مدل چاره‌یابی را که به تمامی خارج از پارادایم قدرت‌ و دولت‌گرایی و خوانشی کاملا دموکراتیک از «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان» می‌باشد برای سایر خلق‌های ایران، تفاوتمندی‌های دینی، مذهبی و آیینی موجود در این جغرافیا پیشنهاد مي‌نماید.

 

بر این مبنا:

1. هدف پژاک ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک، آزاد و اراده‌مند در چارچوب پارادایم «جامعه‌ی دموکراتیک‌-اکولوژیک و مبتنی بر آزادی زن» بوده و از این پس نیز حزبمان مبارزاتش را در این راستا تداوم و توسعه خواهد داد و در این مسیر بر گستره و عمق مبارزاتش خواهد افزود.

2. پژاک هر نوع سلطه خواهی بر جامعه را در تضاد با فلسفه‌ی وجودی و پاردایم خویش می‌داند و پیشاهنگی در راستای ایجاد جامعه‌‌ی دموکراتیک با تمامی ابعادش را جزو اهداف بنیادین خویش می‌داند. بر این مبنا حزبمان تاسیس نظام جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان (کودار) را گامی تاریخی در راستای برقراری کنفدرالیسم دموکراتیک ارزیابی نموده، این نظام را می‌پذیرد و به شکلی فعالانه در آن جای می‌گیرد.

3. در راستای ایجاد ملت دموکراتیک، پژاک خود را موظف به پیشاهنگی نمودن در مبارزه‌ی سیاسی و ایدئولوژیک در چارچوب نظام جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان (کودار) دانسته و بر این مبنا به پیشبرد سیاست دموکراتیک با تمامی ابعادش می‌پردازد.

4. خودمدیریتی دموکراتیک نه‌تنها چاره‌یابی مساله‌ی کورد را به همراه خواهد آورد بلکه بهترین رهیافت را جهت چاره‌یابی مسایل مربوط به سایر خلق‌های ایران در چارچوب یک جمهوری راستین و دموکراتیک ارائه می‌نماید.

5. زنان پیشروان آزادی جامعه بوده و مشارکت یکسان و برابر آنان در همه‌ی عرصه‌های فعالیتی و سازمانی پژاک یکی از اصول اساسی و پارادایمیک حزبمان می‌باشد. بر این مبنا پژاک از این بعد بر اساس اصل ریاست مشترک (یک زن و یک مرد) مدیریت خواهد شد. ریاست مشترک حزبمان را رفقا عبدالرحمن حاجی احمدی و اویندار ریناس بر عهده خواهند داشت.

6. پژاک اصل دفاع مشروع را یکی از اصول بنیادین و غیرقابل اغماض جامعه‌ای دموکراتیک و آزاد دیده، سازماندهی و عملی نمودن آن را جزو وظایف سیستم جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان (کودار) دانسته و آنرا امری فراتر از وظایف احزاب سیاسی ارزیابی می‌کند.

7. پژاک خواستار چاره‌یابی مساله‌ی کورد در چارچوب یک قانون اساسی دموکراتیک می‌باشد. بر این مبنا با اعتقاد به دیالوگ و مذاکره جهت چاره‌یابی مساله‌ی کورد خواهان از میان برداشتن دیدگاه امنیتی نسبت به مساله‌ی کورد است. پژاک با اعلان آتش‌بس سال 2011 بستر مورد نیاز جهت این امر فراهم آورده است اما جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها از این فرصت استفاده ننموده بلکه با افزایش فشار و سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی همچنان بر این دیدگاه اصرار ورزیده است. چهارمین کنگره‌ی حزبمان بار دیگر با تاکید بر اصل دیالوگ و رهیافت دموکراتیک ارزیابی این فرصت تاریخی را جهت گذار از بن‌بست به جمهوری اسلامی گوشزد می‌نماید.

8. اتحاد ملت کورد در راستای نیل به ملت دموکراتیک، از مبانی مبارزاتی پژاک می‌باشد. بر این اساس گذار از نگرش‌‌ها و سیاست‌های کلاسیک و اِعمال سیاست دموکراتیک در میان نهادها و سازمان‌های کوردستانی را شرطی اجتناب‌ناپذیر جهت نیل به اتحاد ملی می‌داند. در این راستا شخصیت‌ها، ‌نهادها و سازمان‌های کوردستانی را جهت آغاز فصلی نو در مبارزات مشترک فرامی‌خواند.

9. هم‌پیمانی نیروهای دموکراتیک و آزادی‌خواه ایران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر جهت گذار به دموکراسی راستین و ماندگاری و ثبات آن می‌باشد. بر این مبنا پژاک از تمامی نیروها، سازمان‌ها، نهادها و احزاب دموکراتیک و همه‌ی زنان و جوانان آزادی‌خواه ایران جهت یک مبارزه‌ی مشترک دعوت به عمل می‌آورد.

10. پژاک موجودیت خویش را مدیون تمامی شهیدان راه آزادی، رنج و تلاش خانواده‌های شهدا به ویژه مادران رنج‌دیده و فداکاری خلق کورد می‌داند. بر این اساس توسعه و گسترش مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک و ترویج فرهنگ مقاومت را در راستای جامعه‌ای دموکراتیک شایسته‌ترین جواب به تلاش و مبارزه‌ی خلقمان می‌داند.

 

بر این مبنا چهارمین کنگره‌ی حزبمان را گامی بزرگ در جهت نیل به دموکراسی و آزادی برشمرده و به خلق کورد و تمامی خلق‌های ایران، خانواده‌های شهدا و همه‌ی مبارزان و آزادی‌خواهان تبریک می‌گوییم.

 

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ — PJAK
12.05.2014

[gdl_gallery title=”4min-kongreya-pjak” width=”64″ height=”64″ galid=”1″ ]

مطالب مرتبط