“با جوانی آغاز كردیم و با جوانی هم به پیروزی می‌رسیم”

“با جوانی آغاز كردیم و با جوانی هم به پیروزی می‌رسیم”

شاهو موكریانی —

در طول تاریخ جوان در برابر هرگونه‌ تهاجمی، همچون نیروی دفاع ذاتی از جامعه و تمامی ارزش‌های مادی ومعنوی آن عمل نموده است. آنان پیشاهنگ حركت‌های آزادی‌خواهانه و انقلاب‌ها بوده‌اند. از این رو بوده كه دولت‌ها همیشه از آنان هراس داشته‌اند. وظیفه اصلی جوانان مشاركت در راه آزادی خلق و انقلابیگری است؛ اما حكومت‌ها همیشه بیشتر از نیروی آنان بهره‌‌كشی و استفاده ابزاری به عمل آورده‌اند.هم چنین برای طولانی‌تر شدن عمرشان جوانان را به كار گرفته‌اند. امروزه سیستم سرمایه داری به نام دموكراسی و پروژه‌ی دهكده‌ی جهانی‌اش، خواستار این است كه تمامی خلق‌ها را همگون و تك‌تیپ ساخته و آن را نیز برابری و یكسانی اعلام می‌دارد.تمامی خلق‌ها را از حقیقت و جوهرشان دور انداخته است. از سوی می‌بینیم كه دولت_ملت ایران ادعای ایستادگی و مخالفت با نظام سرمایه‌داری را دارد، اما اگر به ماهیت آن نظری بیافكنیم آشكار می‌شود كه همان خصوصیات نظام مدرنیته‌ی سرمایه‌داری را دارست. دولت-ملت ایران نیز با همان هدف یعنی یك‌رنگ كردن جامعه پیش می رود. این دولت‌ها با شعار تك ملت، تك زبان، تك فرهنگ و تك‌وطن وبا به‌كارگیری تمامی امكانات، در راستای تك‌تیپ نمودن جوامع فعالیت می‌نمایند. دولت ایران بر خلاف دولت تركیه كه سیاست انكار و نابودی كوردهارا اساس می‌گرفت، سیاستی نرم را به كار برده و كوردها را برادر كوچك‌تر خود می خواند. از این رو نه تنها همگون‌سازی نظام سرمایه‌داری، بلكه سیاست همگون‌سازی دولت ایران نیز بر روی جوانان شرق كوردستان تحمیل گشته و آنان را بی‌هویت و از خود بیگانه می‌نماید، به‌طور ی كه از هر گونه آزادی محروم مانده‌اند.

 

اما چرا سیاست تك‌تیپ‌كردن جوامع و خلق‌ها؟

هر خلقی با تكیه بر فرهنگ‌اش می‌تواند ابراز وجود و از هویت و بودنش دفاع نماید. فرهنگ كوردی با قدمتی بالغ بر دوازده هزار سال كهن‌ترین فرهنگ‌هاست. گروه‌های كه ساكن سلسله كوه‌های زاگروس- تورس بوده‌اند. سر منشا این فرهنگ می‌باشند كه حفظ موجودیت و اراده‌ی زندگی آزاد را اساس گرفته‌اند. هر خلقی كه فرهنگ‌اش تضعیف شده باشد ، به همان اندازه نیز مقاومتش در برابر استعمارگران كاسته می‌شود. بازگشت به فرهنگ اصیل، مقاومت خلق‌ها را افزایش می‌دهد. از این جهت می‌توان فهمید كه دولت_ ملت‌ها برای ازبین رفتن مقاومت خلق‌ها، این سیاست را اساس می‌گیرند. هم‌چنین می‌خواهند بیشترین سود را از كالا‌شدگی آنان به دست آورند. سیستم سرمایه داری با قانون بیشینه‌ی سود، تمامی اندوخته‌های معنوی و مادی خلق‌ها را از جمله اخلاق، هنر و علم را ازجوهرشان دور گردانیده است. سرمایه‌داری با صنعتی‌كردن این ارزش‌ها آن‌ها را به وسیله‌ای برای كسب سود بیشتر مبدل ساخته است. این سیستم با ایدئولوژیكی كردن سه مقوله ورزش، هنر و غریزه‌ی جنسی، به‌تمامی جوانان را به خود وابسته نموده. ورزشی كه نه تنها فیزیك، بلكه روح‌ آدمی را تسكین می‌دهد و در اصل برای دفاع و سلامتی جامعه بنیان شده است، از آن برای مشغول كردن جوانان و محل كسب درآمد، تبدیل شده است. طرفداران فاناتیك فوتبال نمونه‌ای از آن هستند. هنر كه فرهنگ خلق‌ها را بیان می‌دارد، خلق‌ها از راه آن به‌ویژه موسیقی، از فرهنگ‌شان محافظت نموده‌اند. اینكه جوانان كورد با موسیقی‌های روز فارسی و غربی روحشان تطمیع میشود، سطح هم‌گون شده‌گی و از خود بیگانه شدن آنان را نشان می‌دهد غریزه‌ی جنسی را به صفت سكس تبدیل نموده‌اند. ایجاد عشق اتوپیایی كه هر جوان خواهان آن است و بعد از رسیدن عاشق به معشوق، از بی معنا بودن وتمام شدن آن آگاه می شوند. نظام سرمایه‌‌داری با ایدئولوژی لیبرالیسم جامعه‌ای عاری از هر گونه اخلاق و ارزش‌های معنوی را شكل داده و به سوی نابودی سوق می دهد. لیبرالیسم حق آزادی بیان و نوشتن را به فرد می دهد. اما چارچوب اندیشیدن را معلوم كرده است. فردی كه آزادی اندیشه را ازو سلب‌كرده باشند، قادر به هیچ‌گونه نواندیشی و دگراندیشی نبوده و چیزی نخواهد داشت كه آزادانه بیان و به قلم در آورد. ‌انسان با خوراك آزادی انسان می شود. درحالی كه این ایدئولوژی به انسان‌ها غیر از خوراك بردگی چیزی نمی‌دهد. دولت ایران، خلق كورد ر ا فداكار و وفادار می خواند، فداكاری از این رو كه در زمان كنفدراسیون عشایر ماد وآخرین پادشاه آن یعنی آستیاگ، فرمانده‌ی او هارپاگوس به او خیانت كرده و تخت پادشاهی را به پارسی‌ها فدا می كند. هم‌چنین وفادرای برای اینكه به مدت 2500 سال است كه خلق كورد این فداكاری را ادامه داده و تا روزگار ما نیز طبقه خاصی این كار را انجام می دهند. جالب اینكه آستیاگ به هارپاگوس می‌گوید: ای پست‌فطرت تو چرا خودت یا كسی دیگر از مادها را بر اریكه‌ی‌قدرت نمی‌نشانی. دولت _ ملت ایران از طریق مدارس و دانشگاه‌ها، ارتش و سپاه و سیاسی‌كردن اسلام سیاستش را پیاده می‌نماید. در مدارس و دانشگاه‌ها نه با زبان مادری آموزش داده و در این حوزه از آنان برای جایگیری درسیستم ادار‌اش آموزش می دهد.این جوانان نیازهای اساسی دولت هستند. جوانی كه بدور از فرهنگ اصیلش و فرهنگ دولتی آموزش ببیند ، حداكثر بتواند خدمتگزار خوبی برای دولت شود . او هیچ فایده‌ای برای خلق و جامعه ‌اش نخواهد داشت. جوان در سربازی به تمامی مطیع وفرمانبردار شده كه شخصیت و غرورش رانیز لگدمال می كنند . او دیگر توان عصیان و مبارزه در برابر هر گونه بی عدالتی و ظلمی را از دست می‌دهد .دولت از راه سیاسی كردن اسلام، نیروی مشروعیت بخشی به خودش را ایجاد نموده است . اسلام سیاسی به تمامی در ضد اسلام فرهنگی و اسلام مدینه است كه حضرت محمد آن را ایجاد كرده بو د . اسلام مدینه به كلی در خدمت جامعه و مردمی بود . مساجد ر اتنها برای عبادت درست نكرده ، بلكه برای چاره یابی مشكلات اجتماعی بنیان نهاده بود. در درون مساجد تمامی خلق اعم ا ز زن ومرد مشاركت نموده و مشكلات اجتماعی را به گونه‌ای دموكراتیك گفت وگو و چاره‌یابی می‌كردند . اما اسلام سیاسی امروزه فاقد این كارایی و توان حل مشكلات است و خود به سرچشمه بسیاری از مشكلات تبدیل شده است . قشر جوانی كه امروزی دولت بر روی آنان سیاست‌هایش را پیاده نموده ، توان چاره یابی مشكلات را از دست داده، وابستگی شدیدی به خانواده و لذت‌های ناچیز دنیوی دارد. تا حد زیادی اراده‌اش را از دست داده و تنها یك شیوه‌ی زندگی كردن را می‌داند و آن هم تامین احتیاجات روزانه‌ی زندگی است. او زندگی می‌كند برای اینكه در امكانات بیشتر و راحت‌تر زندگی كند . دغدغه‌ی آزادی جامعه را ندارد. جوانان كورد در طول تاریخ مدام در برابر اشغال‌گران و ظالمان ایستادگی و مقاومت نموده ، اكنون نیز جوانان این قابلیت را دراند كه در برابر نیروهای هژمونیك و تمامیت خواه مقاومت كرده و به پیروزی برسند . امروزه كم نیستند جوانانی كه با الهام از فكر وفلسفه رهبر آپو جهت مبارزه وبرساخت جامعه‌ای آزاد در كوهستان‌های كوردستان و قندیل سربلند گردهم جمع شده و پیشاهنگی مبارزات را به دست گرفته ‌اند. شهیدانی همچون ، شهید سمكو ، عگید، فاروق، زردشت ، اوین‌دار ، برفین به نمونه و الگوی مبارزه‌ برای همه جوانان شرق كوردستان تبدیل شدند، جوانان كورد می توانند با شناخت و بكارگیری فلسفه و شیوه‌ی مبارزاتی رهبر آپو ، در راه زندگی آزاد و شرافتمندانه گام بردارند و به پیروزی دست یابند.

مطالب مرتبط