با روحیە‌ی انقلابی خلق‌ها،جامعە را سازماندهی نمودە و کوردستان را ‌آزاد نماییم
با روحیە‌ی انقلابی خلق‌ها،جامعە را سازماندهی نمودە و کوردستان را ‌آزاد نماییم

با روحیە‌ی انقلابی خلق‌ها،جامعە را سازماندهی نمودە و کوردستان را ‌آزاد نماییم

سومین کنگرە‌‌ی کودار در روزهای ٧، ٨، ٩ ماە می ٢٠٢٠ مصادف با ١٧، ١٨، ١٩ اردی‌بهشت سال ١٣٩٩ و با شعار “با روحیه‌ی انقلابی خلق‌ها، جامعه را سازماندهی نموده و کوردستان را آزاد نماییم” با موفقیت برگذار گردید. کنگرە‌ی کودار در کوهستان‌های کوردستان برگزار شده و در آن از مبارزات آزادیخواهانه‌ی خلق کورد و مقام شهدای راه آزادی، خصوصا شهدای پیشاهنگمان آرگش کارزان، تولهَلدان سنه‌، روژهات بوکان، دلوڤان سردشت و اقبال مرادی تجلیل به عمل آمد. کنگرە‌ با مشارکت اعضا و نمایندگان نهادها و کمیتە‌های کودار در مدت سە روز برگزار گردید. کنگرە فعالیت خود را با بررسی عملکردهای صورت گرفتە در سە سال گذشتە ‌آغاز نمود. در این راستا بر اساس رهنمودهای رهبر آپو و تحلیلات ایشان در زمینەی مدرنیتەی دموکراتیک گفتگو‌های با اهمیت و سازندە‌ای را صورت داد. همچنین کنگرە ضمن ابراز خودانتقادی نسبت بە تمامی کمبودها و نارسایی‌ها در پیشگاە خلق‌مان، جهت توسعه و ترقی فعالیتها به تدوین برنامه‌های آتی پرداخته و  در یک روند بازبینی، فعالیت‌ نهاد‌ها و کمیته‌ها و نحوه‌ی کار و تلاش آنها را مورد بررسی و تحلیل و واکاوی قرار داد و برای بهتر و مؤثرتر شدن فعالیت‌ها نسبت به سازمان‌دهی مجدد و کارایی‌بخشی این کمیته‌ها، اقدامات لازم را بە انجام رساند. کنگرە، شورای مدیریتی کودار کە در مجموع ١٨ نفر می‌باشند را انتخاب نموده و با اکثریت آراء رفیق فواد بریتان و رفیق گولان فهیم را به عنوان رؤسای مشترک کودار برگزید.

برگذاری کنگرە در روزهای منتهی بە نوزدهم اردی‌بهشت حاوی معنایی ویژە بودە و بە نوعی تجدید پیمان با شهدای مقاومت زندان، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و شیرین علم‌هولی و سایر شهدای این عرصە است. کنگرە ضمن بزرگداشت یاد و خاطرەی این شهدا بر ادامەی راە آنها تاکید نمودە و ارزشهای خلق شدە توسط آنها را بعنوان مبنایی جهت برساخت جامعەی دموکراتیک و آزاد مورد تآکید قرار داد. کنگرە در رابطە با شرایط و وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و شرق کوردستان نیز بە بحث پرداخت و اشاعەی فرهنگ مقاومت زندان را شرط اساسی حفظ این سنگر دانسته و یادآوری نمود که لازم است در راستای روحیە‌ی تعاون و همکاری اجتماعی همە‌ی اقشار جامعە نسبت بە حمایت و دفاع از زندانیان سیاسی و خانوادەهایشان مسئولانە برخورد نمودە و از این راە سیاست جنگ دائم در برابر جامعە را بە شکست بکشانند. در کنگرە با تاکید بر همبستگی و انسجام حول محور ارزشها، دستاوردها و سرمایە‌های اجتماعی و دعوت از همگان برای ترویج و نهادینە کردن این ذخایر عظیم موجودیت اجتماعی یاد شهدای مدافع محیط‌زیست در شرق کوردستان شریف باجور و همراهانش، شهدای قیام آبان ماه و جانباختگان عرصه‌ی سلامت جامعه در مبارزه با کورونا یعنی کادر و پرسنل بیمارستانی گرامی داشتە شد.

کنگرە وضعیت سیاسی را در سطوح بین‌المللی و منطقەای بررسی کردە و وقایع رویدادە در خاورمیانە را از منظر پارادایمی و از جنبە‌های مختلف تحلیل نمود. بر این مبنا؛ در شرایطی که منطقه به نبردگاه جنگ جهانی سوم تبدیل شده و نظام نئولیبرال جهانی، مرحله‌ی نوینی از استعمارگری را در منطقه و جهان به راه انداختە، خاورمیانه دستخوش تحولات بسیار سریع و همه‌جانبه‌‌ای گردیدە است. شرایط کنونی از لحاظ سیاسی و نظامی بسیار مشابه دوران جنگ جهانی اول است که در آن شرایط نظام‌جهانی در پی طرح‌ریزی نظم دولت‌ـ ملت به عنوان جایگزین نظام‌های امپراتوری بودە است. اما در مرحله‌ی ‌کنونی نظام‌جهانی همان نظم کهن را به صورت مانعی جدی در راستای رسیدن به منافع توسعه‌طلبانه و بسط نظام بازار آزاد و گردش سرمایه خود می‌داند. بدین خاطر خاورمیانه را که به گورستان پروژه‌های غرب تبدیل شده و هنوز هم در حال مقاومت است، یک‌بار دیگر به آشوب کشانده است. علی‌رغم نبردهای نیابتی و ورودهای مستقیم تمامی نیروها در جنگ، هزینه‌های هنگفت انسانی و نابودی زیرساخت‌‌های موجودیتی و حیاتی خلق‌ها به هیچ وجه شاهد ارائه‌ی مدلی موفق، چاره‌یاب و دربرگیرندە نبوده‌ایم. شایان ذکر است که نظام‌های حکومتی منطقه‌ای از مدت‌ها قبل دچار رکود شده و کارایی خود را از دست داده‌اند. باید توجه  داشت که این نظامها، برساخته شده توسط همان نظام‌جهانی هستند و به هیچ وجه از طرف خلق‌های منطقه تایید نشده‌اند. قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در پی آنند که از اعتراضات و مبارزات مردمی و خلقی به نفع خود استفاده نمایند و مزورانە داعیه حمایت و پشتیبانی از آنها دارند. این در حالی است که حکومت‌های منطقه‌ای هم همان ادعا را به شیوە‌ای دیگر مطرح نموده و مدعی دفاع و صیانت از موجودیت و کیان سیاسی و اجتماعی مردم‌شان در مقابل هجمه‌های غرب هستند. در این میان جای خالی پروژه‌ای که دربرگیرندەی خواست و مطالبات خلق‌ها باشد به خوبی احساس می‌شود.

کنگرە با تاکید بر اینکە وضعیت مورد بحث در مورد رژیم ایران هم صدق می‌نماید تاکید کرد حال که، مدت چهل سال از ناکارآمدی رژیم می‌گذرد و نظام در وضعیت پیری همه‌جانبه‌ی گفتمانی، ساختاری، نهادی، مدیریتی، سیاست‌گذاری و تولیدی قرار گرفته و در تمامی عرصه‌ها از شعار‌زدگی رنج می‌برد.  لزوم تغییر بیش از همیشه خودنمایی می‌کند. شاهد یک انفصال همه‌جانبه در بین مردم و حاکمیت هستیم. طبقات جدید اجتماعی که برآمدە از تغییر در سبک زندگی و افزایش سطح سواد و تحصیلات و ارتباطات نوین جهانی و پیشرفت فناوری هستند باعث به وجود آمدن مطالبات متفاوتی در گستره‌ی جامعه شده‌اند که نظام با این میزان تاب‌آوری، توان پاسخگویی به آنها را نداشته و می‌رود که ترک‌های ایجاد شده در ساختار قدرت در ایران را نمایان‌تر کند. هر چند نبود یک گفتمان غالب و رهبری‌ای منسجم و واحد در میان مخالفان، حاشیه امنیتی را برای رژیم ایران فراهم آورده است، اما ادامه روند فعلی حتی در این وضعیت هم برای نظام از همیشه دشوارتر گشته است.

جنبش آپویی با درک این واقعیت و بهره مندی از اندیشه و فلسفه‌ی رهبر آپو، خط سوم مبارزه و سازماندهی را که عبارت است از، جایگیری در جبهه‌ی خلق‌ها و دوری از قطب‌های سلطه و قدرت بە عنوان راهبرد انتخاب نمودە است. بدین منظور با ارائه‌ی فرم نوینی از سازماندهی اجتماعی و فرهنگی بر بنیان کلیت ذهنیتی خاورمیانه و مبنا قراردادن همزیستی خلق‌ها بر اساس خط مقاومت تاریخی در قالب کنفدرالیسم دموکراتیک خلق‌ها، نمایندگی خط سوم را بر عهدە دارد. سازماندهی کودار نیز با بهره‌مندی از همین دانش و عقلانیت سیاسی و اجتماعی برای چاره‌یابی مسائل انباشته شده در شرق کوردستان گام در راه مبارزه نهاده است. کودار ضمن تحلیل همه‌جانبه‌ی شرایط شرق کوردستان و آگاهی از نیازها و مطالبات تاریخی و نوین برخاسته از شرایط جدید اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، مجدانه در حال تلاش و مبارزه است. در این راستا به سازماندهی خلق‌مان در شرق کوردستان پرداخته و تمامی تنوعات اجتماعی را دربرمی‌گیرد. جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان با یک مبارزه‌ی دامنه‌دار و همه‌جانبه می‌خواهد که کنفدارلیسم دموکرتیک و ملت‌دموکرتیک را به عنوان گفتمان اصلی در شرق کوردستان و ایران درآورد. بدون شک این مدل علی‌رغم حملات همه‌جانبه، توسط قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای کارایی و توانمندی خود را در دشوارترین شرایط نشان داده و می‌تواند زمینه‌ساز یک آشتی دائمی در میان موجودیت‌های خاورمیانه، ایران و خصوصا شرق کوردستان باشد.

سومین کنگرە‌ی کودار با تحلیل این موارد و برای دستیابی به اهداف و آرمان‌های خلق‌مان مواردی را که در زیر به آنها اشاره شده است را‌ تقدیم می‌نماید؛

۱- کودار جهت درهم‌شکستن سیاست انزوا‌ی تحمیلی بر رهبر ‌آپو و آزادی ایشان از بند اسارت به عنوان بنیانگذار نظام کنفدرالیسم دموکرتیک، خود را مسئول دانسته و همه‌ی توان سازماندهی‌ و عملیاتی‌اش را در این راستا به کار می‌بندد. هم سو با این تلاشها در جهت ترویج و نهادینه‌کردن اندیشه‌های رهبر آپو در شرق کوردستان و ایران فعالیت‌هایش را گسترش می‌دهد.

۲- کودار با گذار از نظام دولت‌- ملت در سطح ایران و شرق کوردستان برای جایگزینی نظام کنفدرالیسم دموکراتیک خلق‌ها در ادامه‌ی تلاش‌های صورت داده شده‌ی قبلی، اقدام به توسعه‌ی فعالیت‌هایش در زمینه‌ی خودمدیریتی در تمامی عرصه‌های فعالیت اجتماعی می‌نماید. خود را در رابطە با سازماندهی تمامی افراد و اقشار جامعە بە صورت خودویژە جهت صیانت از ارز‌شها و دستاوردهایش مسئول می‌داند. تشکیل جبهەی دموکراتیک خلق‌های ایران در راستای گسترش مناسبات سیاسی و اجتماعی با خلق‌های بلوچ‌ها، عرب، آذری ها، ترکمن ها و سایر ملیت‌ها و نیروهای دموکراتیک را در اولویت کاری خود قرار می‌دهد.

۳- کودار جهت بنیان‌نهادن زندگی مشترک آزاد، با هر نوع جنسیت‌گرایی اجتماعی، سنت‌های ارتجاعی و قوانین مردسالار که زنان را مورد استثمار قرار می‌دهد مبارزه می‌نماید. بدین منظور در نظام خودمدیریتی، مشارکت برابر و فعالانه‌ی زنان را مبنا قرار می‌دهد.

۴- کودار با درک این نکته که نابودی زبان و فرهنگ زمینه‌ساز نابودی خلقهاست است، جهت ایجاد بستر رشد و توسعه و ارتباط فرهنگی در میان تنوعات شرق کوردستان و ایران به منظور پویایی و مبادله‌ فرهنگی سازنده و مولد نهایت تلاش خود را انجام می‌دهد. لذا از همگان برای آموزش و تربیت بر اساس زبان و فرهنگ مادری دعوت بە عمل می‌آورد.

۵- با توجه به اینکه آیین و اعتقادات هر جامعه‌ای ستون اساسی دنیای معنوی آن جامعه‌اند که لازم است برای سلامت روحی و روانی آن جامعه از آنها صیانت به عمل آید و. دین و اعتقادات جامعه، همواره از طرف قدرت سیاسی به عنوان ابزاری جهت مشروعیت‌بخشی و استثمار به کار آورده شده است. کودار ضمن رد هر گونه ذهنیتی که دین و باورداشت‌ها را به عنوان ابزار برای رسیدن به قدرت مورد سوءاستفاده قرار می‌دهد؛ با این انحرافات مبارزه نموده و خواهان در کنار هم نشاندن و ایجاد زمینه‌ی مفاهمه و گفت‌گو در میان ادیان و باورداشت‌هاست.

۶- با شعار اینکه “هیچ جوانی نباید بدون آموزش و سازماندهی باقی بماند”، توجه همه را به نقش جوانان در امر پیشاهنگی مبارزات خلقی جلب می‌نماید. نقش آنان را در رشد، توسعه و بازآفرینی مداوم جامعه و ترقی آن برجسته نموده و فرصت و فضای فعالیت لازم را برای آنان جهت مشارکت همه جانبه فراهم می‌آورد.

۷- رژیم ایران از مواد مخدر، فحشا، بسیج، بیکاری و… به عنوان ابزار جنگ ویژه استفاده می‌نماید. کودار برای مبارزه با این وضعیت و جهت رسیدن به یک جامعه‌ی سالم و تندرست با سازماندهی جامعه به صورت خودمدیر از هدررفت سرمایه‌های انسانی جلوگیری می‌نماید.

۸- کودار جهت مقابله با سیاست‌های نئولیبرل در ایران و شرق کوردستان که به یک بیکاری فاجعە‌وار انجامیدە و هر روز از قشرهای آسیب‌پذیر مانند کولبران قربانی می‌گیرد با مبنا قراردادن اقتصاد اجتماعی تلاش می‌نماید که حوزەی اقتصاد را از انحصار قدرت خارج سازد. در این راستا با توجه به پتانسیل‌های بومی شرق کوردستان، بر ایجاد اقتصاد اجتماعی اصرار ورزیده و نسبت به سازمان‌دهی آن اقدام می‌نماید.

۹- کودار با درک فاجعه‌ی اکولوژیک در شرق کوردستان و ایران برای سازمان‌دهی و ایجاد همبستگی بین جامعه‌‌ی انسانی و طبیعت بر بنیان جامعه‌ی محیط‌‌‌زیستگرا تلاش نموده و با سیاست‌های ضد محیط‌‌‌‌‌زیستی رژیم ایران که نابودی زاگرس و زاگرس‌نشینان را در پی داشته مبارزه می‌نماید. در راستای ترویج  و نهادینە کردن فرهنگ میهن‌دوستی و پیوند دوبارە‌ی انسان و زیست‌بوم، همچنین پاسداشت زحمات شهدا و تلاشگران این عرصە؛ سالروز شهادت شریف باجور و همراهانش(3 شهریور) را بە عنوان روز حفاظت محیط زیست در شرق کوردستان و ایران اعلام می‌نماید.

۱۰- کودار دفاع از ارز‌شهای اجتماعی و انسانی را وظیفه‌ی فرد فرد جامعه دانسته و به دور از دیدگاه ارتش‌سالاری، بر این اعتقاد است که جامعه لازم است که به صورت خودجوش و در قالب سازماندهی مستقل و خودویژە، خویش را برای مقابلە با هر گونه تهاجم و دست‌اندازی آماده نماید. کودار در این راستا آموزش جامعه را مبنا قرار می‌دهد.

١١- کودار جهت استفادە از تمامی ظرفیت‌ها و نیروهای موجود در شرق کوردستان بە منظور ایجاد نظام خودمدیریتی، آمادەی تعامل و همکاری با تمامی احزاب ‌آزادی‌خواە و سایر جریان‌های مدنی و سیاسی این بخش از کوردستان است. در این رابطە از هرگونە همکاری استقبال بە عمل می‌آورد و ساز و کار لازم در این رابطە را فراهم می‌نماید.

کودار که در راستای ایجاد یک جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد، با توان، و روحیه و قدرت معنوی که از این کنگرە کسب نمودە، جهت بسط و توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی همزیستی خلق‌ها و تنوعات اجتماعی شرق کوردستان به مبارزات خود ادامه می‌دهد. یک بار دیگر ضمن ابراز خودانتقادی نسبت به تمامی کم و کاستی‌های صورت گرفته در پیشگاه خلق‌مان، تلاش خواهد کرد که استوارتر و فعالانه‌تر و کم‌نقص‌تر گام در راه تحقق خودمدیریتی دموکراتیک برداریم. بعنوان مدیریت کودار برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرە را به رهبر آپو، شهدای راه آزادی، زندانیان سیاسی، خانواده‌های محترم شهدا و خلق میهن‌دوستمان و تمامی آزادیخواهان و حقیقت‌مداران تبریک می‌گوییم. همچنین جهت بنیانگذاری نظام خودمدیریتی بە عنوان یک سیستم اجتماعی و سیاسی که نیازی اساسی و روزآمد است از تمامی تنوعات و طیف‌ها جریان‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و نمایندگان کوشا و فعال معلمان، اصناف، زنان، جوانان، پیشکسوتان و معتمدین اجتماعی و فرهنگی، رهبران مذهبی و دینی، وکلا و حقوق‌دانان، منادیان و فعالان حقوق بشر، هنرمندان، روشنفکران و تمامی کسانی کە دغد‌غە‌ی جهانی بهتر و زیستی سالم و مسالمت‌آمیزتر را دارند دعوت به مبارزه‌ی مشترک و منسجم می‌نماییم.

زنده باد رهبر آپو

زنده باد اتحاد دموکراتیک خلق‌ها

زنده باد برابری و آزادی و دموکراسی

 

باسلام و درود انقلابی

١٧\۸\ ۲۰۲۰

 جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان- کودار

 

مطالب مرتبط