برادری صدها ساله خلق‌های کورد و آذری در نقده حفظ شود
برادری صدها ساله خلق‌های کورد و آذری در نقده حفظ شود

برادری صدها ساله خلق‌های کورد و آذری در نقده حفظ شود

واقعه نقده که در پی آن یک جوان در نزاع محلی جان‌سپرد، دستاویزی شد برای رژیم ایران تا فرصت‌طلبانه از آن بهره‌برداری سیاسی و فاشیستی کند. اعتصاب مغازه‌داران با تعطیلی بازار اساسا اعتراض به سیاست‌های نژادپرستانه رژیم است. در مقابل چنین وقایعی لازم است برادری و همزیستی صدها ساله کورد و آذری در نقده حفظ شود و علیه سیاست‌های رژیم بایستند.

پس از جان‌باختن یک جوان کورد در نزاع محلی در شهر نقده و تجمع اعتراضی خانواده‌های کورد، نیروی انتظامی فرصت‌طلبانه به سرکوب دست زد که نشان‌دهند تلاش رژیم برای تفرقه‌افکنی میان خلق‌های کورد و آذری در آن شهر است. صدها سال است این دو خلق در کنار هم می‌زیند اما با سربرآوردن دولت‌ـ ملت فاشیستی پهلوی و جمهوری ولایی، هر دو رژیم در ایجاد نفاق و تفرقه عمیق با هدف بهره‌برداری سلطه‌گرانه از آن، بر اختلافات دامن زدند. مسلما هر اختلاف و نزاعی به ضرر خلق‌های کورد و آذری و به نفع رژیم خواهد بود. رژیم کماکان از سیاست‌های تفرقه‌افکنانه اوایل انقلاب ۵۷ میان خلق‌ها دست برنداشته و تشدید نیز می‌کند. یک جنبه مزورانه این سیاست‌ها، کنترل هر دو خلق‌ تحت ستم آذری و کورد است. در حالی که آزادی از این خلق‌ها سلب گشته و بحران و فلاکت بیداد می‌کند، تنها راه برای تداوم همزیستی مسالمت‌آمیز، کنارگذاشتن اختلافات و مقابله با سیاست‌های بحران‌زا و اختلاف‌برانگیز رژیم است. از نظر سیاسی و توطئه‌هایی که رژیم برای خلق‌ها طرح‌ریزی نموده، سیاست‌های فاشیستی رژیم هم در راستای سیاست‌های دولتی ترکیه برضد خلق‌ها می‌باشد و درصدد است که سیاست‌های آن دولت را با هماهنگی و برنامه‌ریزی در آذربایجان و شرق کوردستان تکرار نماید. پیوند‌های عمیق سیاسی و دیپلماتیک ایران و ترکیه علی‌رغم دشمنی دیرینه و تاریخی، جز این مقاصد، در راستای منافع خلق‌ها نیست. درحالی که ایران در شرف تغییر در سایه اعتراضات مدنی خلق‌ها است، رخ‌دادن چنین وقایع و به میان آمدن اختلافات به صلاح آینده دمکراتیک و برادرانه نیست. خلق‌ها با اتکای بر اراده اجتماعی و مدنی خویش می‌توانند از عملی‌سازی این سیاست‌های فاشیستی و تکرار وقایع ناگوار جلوگیری نمایند که مسلما با اتحاد خلق‌ها ممکن می‌گردد.

مسلما هر نزاعی نشانه وجود بحران‌های عمیق و منزجرکننده اجتماعی است که تنها عامل آن سیستم و نظام حاکم و مستبد می‌باشد. وقتی دو خلق  کورد و آذری تحت ستم هستند و درحالی که در فاز طرح مطالبات و حقوق و آزادیهایشان می‌باشند، قطعا وقایع دردناک اجتماعی زمینه‌های سرکوب بیشتر را برای رژیم فراهم می‌سازد.

همچو «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» پیشتر هم بصورت عملی و هم مکتوب اقدامات و برنامه‌های خویش را برای استحکام بیشتر برادری و همزیستی مسالمت‌آمیز در حال و آینده هر دو خلق کورد و آذری اعلام کرده‌ایم. تمامی تلاش‌ ما حفظ برادری تاریخی است تا از هر گونه گسست ممانعت نماییم. امروز نیز بر حل اختلافات و جلوگیری از وقایع تلخ با پیش‌گامی خود ساکنان کورد و آذری نقده آن هم بدون دخالت فاشیستی رژیم، تأکید می‌کنیم. اراده و آگاهی هر دو خلق بزرگ نیز برای تداوم برادری‌ای که صدها سال است در میان بوده، کافی است. ساختن آینده‌ای آزاد و دموکراتیک در جامعه‌ای کثیرالملل چون ایران و شرق کوردستان تنها با توسل به برادری خلق‌ها ممکن می‌گردد. تمامی تلاش رژیم کنونی ایران نیز برهم زدن این برادری به هر نحوه ممکن می‌باشد. لذا از تمامی اقشار آگاه و بیدار خلق‌های کورد و آذری دعوت بعمل می‌آوریم که اجازه ندهند رژیم فاشیست با دخالت‌های مستبدانه، این برادری مستحکم را برهم بزند.

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)

۰۹-۰۸-۲۰۲۱

مطالب مرتبط