برای آزادی رهبر آپو به پا خیزید

برای آزادی رهبر آپو به پا خیزید

ما جوانان، فدایی رهبر آپو هستیم. بر این باوریم که آزادی خلقها تنها با آزادی رهبر آپو میسر می‌باشد. لذا توطئه بین المللی 15 فوریه که علیه رهبر آپو صورت گرفت را محکوم می‌داریم و سوگند یاد می‌کنیم که تا آزادی رهبرمان دست از مبارزه برنخواهیم داشت و با تلاش و ارتقاء سطح سازماندهی خویش، همه برنامه‌های که اشغالگران در نیات شومشان می‌پرورانند برملا و خنثی خواهیم کرد. دراین مرحله‌ی حساس و تاریخی پشتیبانی خویش را در راستای حمله ک. ج. ر. تحت نام “برای آزادی رهبر آپو به پا خیزید را اعلان می‌داریم. و مشارکتمان در این راستا را ضمانت آزادی رهبری و خلقمان می ‌دانیم. بنابر این از همه جوانان شرق کردستان اعم از محصلین، دانشجویان، ورزشکاران و گارگران دعوت بعمل می‌آوریم، با سازماندهی خویش و مشارکتشان در راستای این حمله وظیفه انسانی و تاریخی خویش را بجا بیاورند. با سازماندهی و پیوستن به صفوف مبارزه سعی نمائیم که جوابی شایسته به دشمنان بدهیم و دین خویش را به شهدا و رهبری ادا کنیم.

ما جوانان فدایی رهبر آپو در منطقه لیلاخ دگر بار توطئه 15 فوریه را محکوم می ‌داریم و همه قدرتهای که در این خیانت دست داشته‌اند بویژه دولت نژاد‌پرست ترکیه را لعنت می‌کنیم.

درود بر رهبر آپو
درود بر جوانان آپوئیست
شهیدان جاودانند
درود بر ک. ج. ر.
بمیرد خط خیانت و اشغالگری

جوانان فدائی رهبر آپو در منطقه‌ی  لیلاخ
15.02.2013

مطالب مرتبط