برنامه و اساس‌نامه‌ی پژاک به زبان فارسی و سورانی تجدید چاپ شد
برنامه و اساس‌نامه‌ی پژاک به زبان فارسی و سورانی تجدید چاپ شد

برنامه و اساس‌نامه‌ی پژاک به زبان فارسی و سورانی تجدید چاپ شد

برنامه و اساس‌نامه‌ی مصوب ششمین کنگره‌ی حزب حیات آزاد کردستان، پژاک پس از بازبینی به زبان‌های فارسی و سورانی بار دیگر منتشر شد. این اساس‌نامه شامل هفت بخش می‌باشد که شامل” چارچوب مفهومی، نظری، اصولی، هویت ملی کردها، دولت ملت ایران و نقش آن در خاورمیانه، مسائل مربوط به دموکراتیزاسیون در ایران و همچنین پژاک و رهیافت ملت دموکراتیک” است.

برای دسترسی به اساس‌نامه‌ی پژاک می‌توانید کلیک نمائید.

مطالب مرتبط