برنامه و اساس‌نامه‌ی پژاک منتشر گردید
برنامه و اساس‌نامه‌ی پژاک منتشر گردید

برنامه و اساس‌نامه‌ی پژاک منتشر گردید

برنامه و اساس‌نامه‌ی مصوب ششمین کنگره‌ی حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، منتشر گردید. اساس‌نامه‌ی این حزب در پنجمین کنگره به تاریخ ۲۰۱۶.۹.۲۱ مجددا مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات لازمه اعمال گشته است. اساس‌نامه‌ی ششمین کنگره‌ی پژاک شامل هفت بخش و بخش نهایی آن اساس‌نامه است. کنگره‌ی ششم پژاک در تاریخ ۱۰ و ۱۱ماه مارس سال ۲۰۲۰ مصادف با۲۰ و ۲۱ اسفند ماه ۹۸ برگزار گردید.
برای دریافت PDF برنامه و اساس‌نامه لطفاْ کلیک نمائید

مطالب مرتبط