برگزاری ششمین کنگره حزب حیات آزاد کوردستان
برگزاری ششمین کنگره حزب حیات آزاد کوردستان

برگزاری ششمین کنگره حزب حیات آزاد کوردستان

حزب حیات آزاد کوردستان ششمین کنگره خود را در کوههای کوردستان با موفقیت برگزار کرد. کنگره با مشارکت تمامی نمایندگان و انجمنها بین روزهای ۱۰ تا ۱۱ مارس ۲۰۲۰ مصادف با ۲۰ و ۲۱ اسفند 1398 طی دو روز با شعار با گسترش ملت دمکراتیک،  به سوی اتحاد دمکراتیک خلقهای ایران برگزار شد. کنگره بعد از انتخاب دیوان کنگره، با ادای احترام به یاد و خاطره شهدای انقلاب آغاز بکار کرد.

بعد از سلام و درودهای سرهلدان چیا به نمایندگی از دیوان و خوشامد گویی به نمایندگان شرکت کننده ، سیامند معینی ریاست مشترک پژاک سخنرانی افتتاحیه را اغاز نمود.

سیامند معینی در آغاز سخنان خود با تشکر از کمیته برکزاری و تدارکات  ششمین کنگره پژاک، با درود به رهبر آپو و خانواده شهدا، زندانیان سیاسی، مبارزان راه آزادی و برابری و گریلاهای آزادی که در کوههای آزاد مبارزه و مقاومت می کنند درود فرستاد.  سیامند معینی در ادامه اظهار داشت: ما کنگره خود را در مرحله بسیار حساسی برگزار می کنیم. هم حملات دشمن بسیار افزایش یافته و هم تلاشهای ما بیش از هر زمان دیگری می تواند فرصتهای دستیابی به پیروزی را برای ما فراهم آورد. لازم است که ما فرصتهای تاریخی را که روبروی ما هستند به خوبی ارزیابی کنیم. بر این اساس من براین باور هستم که ششمین کنگره پژاک به نتیج بسیار مهمی دست می یابد. معینی در رابطه با وضعیت سیاسی نیز اظهار داشت: در خاورمیانه جنگ هیچگاه پایان نمی یابد و طراحیی که از سوی نیروهای هژمون به آزمون گذاشته می شوند، همیشه تهی و بدون نتیجه باقی می مانند. راه حلهایی که در خاورمیانه در پیش گرفته می شوند، با ایستارها و پرسپکتیوهای رهبر آپو در رابطه با ملت دمکراتیک می توانند به نتیجه دست یابند. کورد و خلقهای خاورمیانه تنها با نظریات و ایستارهای کنفدرالیسم دمکراتیک می توانند از زیر سیطره مرگ آزاد شوند. آنچه که در این رابطه بر دوش ما قرار می گیرد ایسنت که ما ایستارهای رهبر آپو را تحقق بخشیده و با تصمیمات درست و موثر انها را عملی کنیم. ما امیدواریم که تمامی رفقای ما با این احساس و این موضع انقلابی با مسئله برخورد نمایند. براین اعتقاد هستم که ما به پیروزی دست یافته و با این برداشت، پیروزی را پیشاپیش به همه تبریک می گویم.

بعد از سخنان افتتاحیه، تحولات سیاسی و نظامی و وضعیت اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت. در کنگره اعلام شد که مسائل و مشکلات قرن ۲۱ با تمامی بشریت و جامعه انسانی ارتباط داشته و به همین دلیل لازم است که در مقابل مشکلات، جبهه آزادیخواه و دمکراتیک نیروی خود را متحد کرده و مبارزه ای مشترک را در پیش گیرد. مسائل مطرح شده در این کنگره عبارت بودند از:

افزایش و بسط شکافها در  ایران

جنگ جهانی سوم در وضعیت موجود بین امریکا، روسیه و سوریه و ایران و نیروهای وابسته به این کشورها، برای دستیابی به حاکمیت و برتری عمیق می شود. هر چند این نیروها و گروهها وارد جنگ مستقیم و سنگینی علیه همدیگر نیز نشوند، ای نیروها خواهان افزایش قدرت و وزن و حفظ موقعیت خود و دست یابی به منافع خود هستند. جنگ بین امریکا و ایران و شیوه ها و متدهای آن بسط و عمق یافته و ادامه می یابد. از سوی دیگر ایران با سیاستهای در پیش گرفته در بعد داخلی خود بسیار ضعیف شده است. مخالفت با رژیم روز به روز افزایش یافته و ادامه دارد. ایران هر اندازه که تلاش می کند خود را در موضع مسلط حفظ نماید، اما شکافها در ایران روز بروز بزرگتر می شوند. اگر ایران گام در فرایند دمکراتیک شدن ننهد، واکنشها حتی اگر امروز نیز به نتیجه نرسند فردا این سیستم را به لرزه در خواهند آورد.

با پیگیری خط سوم، خلقها توازن قوا را تغییر می دهند

در این کنگره جنگ جهانی سوم و شرایطی را که اکنون کورد در آن قرار گرفته است، مورد توجه و ارزیابی قرار گرفت: در زمینه و زمانه جنگ جهانی سوم، کورد به نیروی بسیار فعال انقلابی تبدیل شده است. نیروهای حافظ وضع موجود و نیروهای مدرنیته سرمایه داری نیز از این نیرو در هراسند. اما به این علت که کورد در مرکز خاورمیانه نیروی قدرتمند سیاسی، نظامی و اجتماعی  به شمار میرود این نیروها ناگزیر هستند که کورد را مبنای تعامل خود قرار دهند. نه جنگ بین نیروهای مدرنیته سرمایه داری و نه بین نیروهای منطقه ای را به عنوان اولویت یا ترجیحی برای خود محسوب  نمی کنند؟؟؟؟. ما  بر مبنای خط سومی که رهبر آپو آن را مورد توجه قرار داده است عمل نموده و در عرصه خاورمیانه مبارزه ای را که در پیش گرفته اند، در نهایت بواسطه خلقها توازن قوا را تغییر می دهد.

در کنگره تغییر و تحولات وضعیت سیاسی، نظامی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. در روز دوم برگزاری کنگره نیز گزارش سه ساله روسای مشترک پژاک در گنگره قرائت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این گزارش آمده است که خاورمیانه ای که موزاییک خلقهاست و مداخلات خارجی نمی تواند مسائل و مشکلات موجود در آن را حل نموده و بلکه به این مشکلات دامن می زند. خارج از آن نیز در بعد فکری و سیاسی ارزیابی و مباحثات گسترده ای انجام شدند. در رابطه با بعد فکری و سازمانی نیز موضوعات ذیل مورد توجه قرار گرفت.

لازم است زنان راه حل مشکلات خود را در قوانین دولتی نیافته و برعکس آن در نیروی سازماندهی خود بیابند

در گزارش ویژه در رابطه با وضعیت زنان و جوانان اشاره شده است که: از مقطعی که سیستم ستمکار و حاکم به قدرت دست یافته است تا به امروز، زنان به این دلیل که زن شده اند، با مشکلات دسته وپنجه نرم می کنند. اما  مشکلات زنان از زمان سیستم مدرنیته سرمایه داری بیش از پیش افزایش یافته است. در تمامی خانواده ها خشونت بر زنان اعمال می شود. زنانی که در خانه ها به دلیل ذهنیت ستمکارانه به زنجیر کشیده شده اند،  با فشارها و خشونت خانواده ها مواجه شده اند و از س ناچاری به دولت پناه می آوردند.  اما دولت خود از کانونهای اساسی خشونت بوده و تحت عنوان حفاظت از زن، قوانینی را به تصویب می رساند که عاری از هر گونه عدالت اجتماعی بوده و خشونت را بیش از پیش گسترش می دهد. لازم است زنان راه حل مشکلات خود را نه در  قوانین دولتی،  برعکس آن در نیروی سازماندهی خود بیابند. ایران در نقض حقوق زنان، نقض حق حیات اجتماعی و سیاسی از پیشینه بسیار سوءی برخوردار است. به همین دلیل است که مجهز شدن به آگاهی و علم از سوی زنان و فعالیتهای مبتنی بر دفاع ذاتی به عنوان ضرورتی الزام آور محسوب می شود.

لزوم تضمین آینده جوانان از سوی خود آنان

در رابطه به جوانان نیز آمده است که به منظور مشارکت و حضور زنان در بعد آموزشی، اندیشه و سیاست و فرهنگ، مبارزه و تلاش پیگیری شود. رژیم ایران بیش از هر قشری جوانان را آماج هدفهای خود قرار داده است و آنها را در معرض  تنگناهای اجتماعی و روانی قرار می دهد تا در مسیر مبارزه قرار نگرفته و انفعال پیشه کنند. به این منظور دولت ایران به هر اقدامی دست می زند. برای مقابله با این موضوع نیز لازم است که جنبش جوانان با مبارزاتی عمیقتر و گسترده تر و منضبط تر، با برخوردی خلاقانه،موثر، سیاستهای جنگ ویژه و روانی را خنثی نمابد. بیش از ۷۰ درصد جوانان در ایران دچار بیکاری هستند. یافتن کار برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی نیازمند مشارکت فعال در بسیج و پیوستن به سیستم است. جوانانی که آینده ما هستند، لازم است حیات آزاد و برابری خواهانه خود را، خودشان تضمین کنند.

در خاتمه گزارش تحقق تصمیمات و برنامه ریزیهایی که در پنجمین کنگره پژاک به تصویب رسیده بودند، همچنین فعالیتهای سه ساله اخیر این حزب و کاستی ها و نواقص آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در رابطه با این موارد انتقادات مبسوطی صورت گرفتند.

در آخرین روز کنگره همراه با برنامه و اساسنامه پژاک، طراحی و برنامه ریزی مبارزات دو ساله، از سوی کمیسیون برنامه ریزی و نهادها تقدیم شده و در این رابطه نیز بحث و بررسی به عمل آمد. بعد از ارزیابی و بحث و بررسی در رابطه با برنامه ها، انتخابات برگزار شد.

انتخاب مجدد زیلان وژین و سیامند معینی به ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان

زیلان وژین و سیامند معینی از سوی شرکت کنندگان در کنگره مجددا به عنوان نامزدهای مسئولیت ریاست مشترک مطرح شدند. طبق نتایج بدست آمده از انتخابات، برای بار دوم مسئولیت تداوم ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان را برعهده گرفتند.

مجلس جدید حزب حیات آزاد  کوردستان

بعد از انتخاب مجدد زیلان وژین و سیامند معینی به ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان، این دو، لیست اعضای مجلس حزب حیات آزاد کوردستان را برای برگزاری انتخاب اعضا به شرکت کنندگان تقدیم کردند. با برگزاری انتخابات، اعضای جدید مجلس حزب حیات آزاد کوردستان نیز انتخاب شدند. با پایان انتخابات، زیلان وژین سخنرانی پایانی ششمین کنگره حزب حیات آزاد کوردستان را قرائت کرد.

در هر صورت پیروزی از آن ماست

زیلان وژین ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان در آغاز سخنرانی اختتامیه ششمین کنگره پژاک اظهار داشت: در مقابل حملات اشغالگری که برای نابودی ما تمامی نیروی خود را بسیج کرده است و در مقابل حملات رژیم اشعغالگر ایران، حزبمان ششمین کنگره عادی  خود را با برخورداری از روحیه، شور و هیجان و پیروزی بزرگی برگزار کرده است. این کنگره مسئولیت سترگ و دشواری را بر گردن ما نهاده است، امید داده و پابندی و تعهد ما را تجدید کرده است.  زیلان وژین با لزوم شکل گیری جبهه مشترکی درمقابل حملات رژیم فاشیست ایران که روز به روز در حال  افزایش است برای شکل گیری  مبارزه ای رادیکال فراخوان داد. در این رابطه زیلان وژین اظهار داشت که انقلابی که تمامی خلقهای ایران با یکدیگر آن را عملی کرده و ما را به اهداف درست خود برساند رویدادی لازم بوده و ما بدون هیچ تردیدی در را دمکراسی و آزادی واقعی مبارزه رادیکال خود را بسط و گسترش می دهیم.

زیلان وژین در خاتمه سخنان خود گفت: از نیرویی که از کنگره گرفته ایم و از  مسئولیتی که بر دوش ما می افتد اطلاع داشته و براین باور هستیم که ما سازماندهی خود را بیش از پیش توسعه و گسترش می بخشیم. براین اساس ما کنگره خود را نخست به رهبر آپو، شهدای آزادی، عدالت و حقیقت، از دالاهو گرفته تا هورامان، از مهاباد تا سنه، از شنو تا اورمیه و تمامی خلقهای روژهلات کوردستان و ایران، مادران شهدا، رفقا و دوستانمان در زندان که مبارزه و مقاومت را ادامه می دهند، تمامی خلقهای آزادیخواه، برابری طلب و دمکراسیخواه تبریک می گوییم. در هر صورت و یقینا پیروزی از آن ماست.

بعد از این سخنان با شعارهای زنده باد رهبر آپو، با جان، خون همراه توایم رهبری، زن، زندگی، آزادی،  کنگره به کار خود خاتمه داد.

مطالب مرتبط