برگزاری مراسم سالگرد تاسیس پژاک و میلاد رهبر آپو در سوئد
برگزاری مراسم سالگرد تاسیس پژاک و میلاد رهبر آپو در سوئد

برگزاری مراسم سالگرد تاسیس پژاک و میلاد رهبر آپو در سوئد

4 Nîsan 2014 - Stockholm

روز شنبە ٥ آوریل، در استکهلم پایتخت سوئد، با پیشاهنگی کمیتە حزب حیات آزاد کوردستان، پژاک و مشارکت چندین حزب، سازمان و فعالین سیاسی و مدنی، مراسمی برای گرامیداشت دهمین سالگرد تاسیس پژاک و میلاد رهبر آپو برگزار شد.

مراسم با سکوت بە احترام یاد شهدا و سرود ملی “ئەی رەقیب” آغاز شد. ابتدا شیرزاد کمانگر عضو کوردیناسیون حزب حیات آزاد کوردستان در مورد فعالیت دە سالە پژاک و همچنین اهداف و برنامەهای پیش رو و موقعیت سیاسی خلق کورد در آن قرار دارند سخنانی ایراد نمود. در ادامە برنامە دیگر احزاب سیاسی، سازمانهای مدنی و چندین شخصیت سیاسی و فعال مدنی پیام تبریک خود را قرائت نمودند.

اسامی احزاب و سازمانهای شرکت کنندە کە پیغامشان را خواندند، چنین بود:

کنگرە ملی کوردستان — KNK
حزب اتحاد دموکراتیک — PYD
جمعیت زنان کورد در سوئد – ئامارا
حزب آزادی کوردستان
جنبش عربی آزادیبخش الاحواز
جمعیت حقوق بشر کوردستان — KMMK
حزب راه حل دموکراتیک کوردستان — PÇDK
حزب خلق بلوچستان
جمعیت مادران کورد در سوئد
حزب تغییر دموکراتیک مزوپوتامیا — سریانی
کومەلە، حزب کمونیست ایران
حزب چپ سوئد
حزب سبز سوئد
کوردوساید واچ — چاک
سازمان زنان آذرمهر کوردستان
مرکز زرتشتیان کورد در سوئد
جامعە آشتی و توسعە کوردستان

همچنین انجمن یکسانی، حزب استقلال کوردستان، نمایندە کومسیون امور خارجە حزب میانەرو سوئد و ٢ نمایندە مجلس و اعضای حزب چپ سوئد با پیام تبریک در این مراسم شرکت نمودند.

همراه با پیامهای سیاسی، برنامە هنری نیز در این مراسم اجرا شد. سرودی انقلابی کە برای سالگرد تاسیس پژاک آمادە شدە بود، برای اولین بار در این مراسم با کلیپی از گریلاهای پژاک در مراسم بە نمایش گذاشتە شد. گروه فولکلور جوانان زاگرس با نمایش رقص کوردی (هەڵپەرکێ) و همچنین هنرمندان کالی آتشین و سیدار با خواندن چندین سرود انقلابی مراسم را آراستند.

4 Nîsan 2014 - Stockholm

مطالب مرتبط