بیانیه جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان (KCR) به مناسبت شانزده آذر
بیانیه جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان (KCR) به مناسبت شانزده آذر

بیانیه جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان (KCR) به مناسبت شانزده آذر

تنها راه پیروزی، اتحاد و مقاومت است.
روز دانشجو، نماد مقاومت و حساب‌خواهی از ظالمان و مستبدان است. روزی که در آن، مردم تهران علیه خیانت‌های شاه و دخالت‌های سردمداران مدرنیته کاپیتالیستی، بپا‌خاسته و در برابر این اقدام مشروع خود، توسط دولت دست‌نشانده نظام سرمایه‌داری به‌شدت سرکوب گشتند. در این دوره دانشجویانی که نارضایتی خود را از نظام حاکم نشان دادند، با سرکوب و حملات وحشیانه ارتش که ناشی از هراس آنان بود، مواجه شدند.
پس از انقلاب مردمی ایران، دولتی مستبد و قدرت‌محور روی کار آمد که خود را مالک جان و مال مردم می‌دانست. تمامی ثروت‌های این سرزمین را در راستای برقراری هژمونی خود غارت و تحت انحصار و کنترل خود درآوردند. حکومت فاسد پیشه در حالی به غارت ادامه می‌دهد که مردم ایران در میان فقر، بیکاری و مشکلات اجتماعی عمیقی قرار دارند. جوانانی که زمینه و شرایط شکوفایی استعداد و مشاغل برای آنان فراهم نگردیده و با مشکلات تحصیلی و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بسیاری از آنان مجبور به ترک وطن گشته‌اند، به دلیل سرخوردگی و عدم چاره‌یابی مسائل، ناخواسته به‌سوی اعتیاد سوق داده می‌شوند.
دولت ایران از همان اوایل انقلاب مردمی با قبضه قدرت، سیاست‌های یکدست نمودن‌ جامعه را در اولویت قرار داد و با روش‌های گوناگون آسمیلاسیون فرهنگی به جنگ خلق‌ها، تنوعات فرهنگی و اتنیکی رفت. ملیت‌، فرهنگ‌، مذاهب و ارزش‌های اجتماعی را نفی و با سرکوب مخالفین و مبارزات آزادی‌خواهانه مردم، مانع از هرگونه پیشرفت و توسعه اجتماعی شده است؛ در برابر چنین رویکردی خلق‌های ایران همواره در برابر استبداد و ستم اعتراض خود را نشان داده و قیام نموده‌اند.
نظام حاکم بر ایران با استثمار جامعه،‌ تحمیل مذهب رسمی، تفرقه‌افکنی میان خلق‌ها، فساد، دزدی، شکنجه و قتل‌‌عام، جنایات بسیاری را در همه نقاط ایران، مرتکب شد. اعتراضات اخیر مردمی که در ایران به‌دلیل گرانی و فساد در دستگاه حاکمیت و دولت صورت گرفت، در واقع نشان از عدم مشروعیت نظام حاکم است و با چنین رویه‌ای به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود.
امروزه جوانان و دانشجویان نیروهای همیشه آگاه و بیدار جامعه هستند و علی‌رغم تزویر، جنگ‌، شکنجه، قتل‌عام و همچنین ترس و وحشتی که رژیم ایران در جامعه ایجاد نموده، باید به وظایف تاریخی خود عمل نموده و در برابر این رژیم، سکوت ننموده و نظاره‌گر ظلم و جنایت‌های‌ این حاکمیت فاسد و دیکتاتور نباشند. جوانان و زنان، نیروی همیشه در صحنه و آزادی‌خواه جامعه هستند و با ایمان، همدلی، اتحاد و از همه مهم‌تر با ذهنیتی به‌دوراز نژادپرستی و مذهب‌گرایی لازم است که تا دست‌یابی به اهداف و مطالبات خود به مبارزه و مقاومت ادامه دهند. بی‌گمان تنها راه پیروزی، اتحاد و مقاومت است. جمعیت جوانان شرق کردستان (KCR)، با توجه به حرکت در خط‌مشی آپوئی که مبتنی بر زندگی آزاد و برابر خلق‌ها است، از مبارزات آزادی‌خواهانه خلق‌های ایران حمایت می‌کند. سرنوشت جامعه توسط جوانان شجاع و آگاه تغییر خواهد نمود. رژیم ایران از بدو آغاز اعتراضات دانشجویی، همواره این اعتراضات را سرکوب نموده و سعی در ضعیفه نمودن جامعه به‌ویژه زنان و جوانان است. جوانان و زنان با سازمان‌دهی و کسب آگاهی، می‌توانند در عرصه مبارزات علیه رژیم نقش پیشاهنگ و تعیین‌کننده داشته باشند. زمان قیام علیه استبداد و ستم و برقراری دموکراسی و بسترهای زندگی مسالمت‌آمیز خلق‌ها فرارسیده است.
جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان (KCR)
6/12/2019

مطالب مرتبط