بیانیه ریاست مشترک پژاک جهت حمایت از برگزاری کنگره ملی کوردستان

بیانیه ریاست مشترک پژاک جهت حمایت از برگزاری کنگره ملی کوردستان

اگر ملتهای منطقه در پروسه ی متناوب مراحل حساس تاریخی را از سر می گذرانند؛ ملت کورد همه روزه شرایط بسیار حساسی را پیش روی خویش داشته است. سدەها مبارزەی نظامی – سیاسی جهت شناساندن خود به عنوان موجودیت مستقل اجتماعی، تجربیات بی مانندی را برای ملتمان رقم زده است. اما این آزمونها و عدم اخذ تجربه از شکستهای پی در پی ملتمان را در ایجاد تغییر در فرهنگ سیاست ورزی، تغییر بستر عمل و ادراکات تاریخی خویش محروم گذارده است. به این معنا که خلق مان و نیروهایی که نمایندگی مبارزات آزادیخواهانەی آن را برعهده داشته قادر به تشخیص به موقع و صحیح بزنگاەهای تاریخی و حساس نبودەاند و از این حیث، با فداکاری و ازخودگذشتگی فراوان خلقمان و اندک تلاش ناکافی پیشروان سیاسی به حاشیه حوادث رانده شدەاند. به علت دریافت دیر هنگام شرایط سرنوشت ساز بیشتر عمل سیاسی ملت و مبارزان برخاسته از متن آن واکنشی بود که در وقت اضافه انجام می شد. رفلکسی که از عقب ماندن از گردونەی معادلات و تحولات حکایت داشت. به همین خاطر به آخرین تلاش های شخصی می مانست که از چنگال مرگ می گریخت، اما طی چند دهەی اخیر و با اوجگیری سطح مبارزات و ارتباطات میان جریانات انقلابی در هر چهار بخش کوردستان و تعاملات فی ما بین خلق و نیز احزاب و سازمان های کوردی دگرگون شد. این فرصت فراهم آمد تا زبان عمل سیاسی و دیپلماتیک نوینی برای خلق و مبارزان آن به ارمغان آید. ماحصل شناخت متقابل خلق مان درهرچهاربخش و شکل گیری دغدغەهای مشترک میان آنان، احزاب و سازمان ها و نهادها و جریانات سیاسی را بر آن می دارد تا صدای ملت خویش را دریابند و جهت نیل به هدف متعالی ملت که همانا خودآگاهی فردی و جمعی یکایک افراد، سازمان ها و اجتماعات است کوشا باشند.
لذا برگذاری کنگره ی ملی را بستری می دانیم برای تجمیع دریافت ها و ادراکات خلق مان و شکل دهی به عقلانیت مفاهمەای میان نمایندگان خلق. تا از طریق آن بتوانیم ورای علایق و سلایق و منافع حزبی امکان شکل دهی به نگرش و هویت سیاسی نوینی را بنیاد نهاده و از رهگذر آن جوامع کوردستان را از تندباد حوادث مصون بداریم. ازخود گذشتگی و تحمل هزینەهای بسیار چند قرنه ی خلق مان مسئولیتی خطیر را بر گردن ما نهاده است. جهت ایفای این نقش و مسئولیت پذیری اخلاقی و وجدانی لازم می دانیم تا نقش خویش را به شیوه ی متعهدانه ومدبرانه ایفا نماییم. بر همین مبنا برگذاری کنگره ملی را در این برهه عملی مهم دانسته و تمامی تلاش خویش را جهت مشارکت فعالانه بکار خواهیم بست.
جهت نیل به این مهم شایسته می دانیم که سایر احزاب شرق کوردستان نیز فراتر از قالب ها و انگاره های حزبی در موقعیتی متحد نقش و کارویژه ی خویش را در کنگره ملی ایفا نمایند.
ریاست مشترک پژاک
١٤-١٢-٢٠١٦

مطالب مرتبط