بیانیە شورای رهبری کودار در مورد تأسیس پلاتفرم هورام

بیانیە شورای رهبری کودار در مورد تأسیس پلاتفرم هورام

چندی پیش گروهی از فعالان کورد منطقه هورامان اقدام به تأسیس نهادی بنام پلاتفرم هورام نمودند و این نهاد را تحت چتر جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان ‘کودار” اعلام کردند.

شورای رهبری کودار با صدور بیانیه‌ای تأسیس «پلاتفرم هورام» از سوی فعالان شرق کوردستان که در راستای سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک است را گامی مهم در زمینه سازماندهی مردمی خواند.

بیانیە کودار:

کودار با تبریک تأسیس پلاتفورم هورام خصوصا به مردم هورامان می گوید این پلاتفرم که در راستای حفاظت از ارز‌ش‌های اجتماعی و فرهنگی این منطقه در برابر سیاست‌های دولتی تاسیس شده است، نشان دهنده‌ی اراده‌مندی خلق کورد در راستای سازماندهی خود و ایجاد جامعه‌ای دمکراتیک و آزاد است.

خلق کورد به عنوان یکی از خلقهای تاریخی منطقەی خاورمیانه در طول تاریخ زندگی مساملت آمیزی را با خلقهای دیگر منطقه به مانند عرب، ترک، فارس داشته است و منشا انقلابهای عظیمی به مانند انقلاب نئولوتیک بوده است. اما این خلق تاریخی که حامل ارزشهای اجتماعی فراوانی بوده است همیشه هدف حملەی حاکمان منطقه بوده است. این حملات نه تنها به منظور ایجاد اختلاف بین خلق کورد و خلقهای دیگر منطقه بوده است بلکه حاکمان کوشیدەاند که با سیاستهای آسمیلاسیون و تفرقەافکنی این خلق را تجزیه و نابود کرده و از هویت و فرهنگ خود دور نماید. یعنی تمام سیاستهای حاکمان در راستای عدم سازماندهی خلقها بوده است.

سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک که بر اساس تفاوتمندیها تاسیس شده و تفاوتمندی‌های فرهنگی، دینی، مذهبی و ملی را مبدأ دمکراسی میداند. برای حفظ خلق ها و فرهنگهای متفاوت، سازماندهی خلق را به شیوەهای کومین، مجلس، پلاتفرم، کنگره و شورا، اساس فعالیتهای خود قرار داده است. چنین سازماندهی‌هایی میتواند ضامن بقای خلقها در برابر سیاستهای نابودی دولت-ملتها باشد.

جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان نیز که در راستای ایجاد کنفدرالیسم دمکراتیک و سازماندهی تمامی بخشهای جامعه در شرق کوردستان تاسیس شده، سازماندهی تمامی بخشهای جامعه را اساس فعالیت و مبارزات خود قرار میدهد و از ایجاد چنین سازمانهایی پشتیبانی و دفاع مینماید.

پلاتفرم هورام که در راستای حفاظت از ارزشهای اجتماعی و فرهنگی این منطقه در برابر سیاستهای دولتی تاسیس شده است، نشان دهنده‌ی اراده‌مندی خلق ما در راستای سازماندهی خود و ایجاد جامعه‌ای دمکراتیک و آزاد می‌باشد.

تاسیس پلاتفرم هورام را به تمامی خلق ما در شرق کوردستان و به ویژه به خلق ما در منطقەی هورامان تبریک میگوییم.

 

شورای رهبری جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان ─ کودار
04.03.2015

مطالب مرتبط