تاریخ کامل پژاک چاپ و منتشر شد
تاریخ کامل پژاک چاپ و منتشر شد

تاریخ کامل پژاک چاپ و منتشر شد

تاریخ «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» با عنوان «حیات آزاد یک خلق» و به کوشش «کمیته پژوهش های تاریخ پژاک» در یک مجلد چاپ و منتشر شد.

تاریخ «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» با عنوان «حیات آزاد یک خلق» و به کوشش «کمیته پژوهش های تاریخ پژاک» در یک مجلد چاپ و منتشر شد که در مجموع شامل 407 صفحه می باشد و شرح و تفصیل کامل زمینه های تاریخی، ریشه های ظهور و سال تأسیس تا 2019 میلادی را دربر می گیرد.

تاریخ مذکور که با همت «مرکز انتشارات پژاک» و از سوی «چاپخانه گریلا» منتشر گردیده, شامل 12 بخش تفصیلی است که به تحلیل و تفسیر وقایع و رویدادها بر بنیان تاریخ نگاری آپوئیستی می پردازد. تاریخ پژاک دارای 3 مرحله تکوینی از سال تأسیس پژاک تا سال 2019 است. در ابتدای کتاب پرداختی مختصر از ریشه های تاریخی ملت کرد و کردستان از دوران مزوپوتامیا تا ادوار مختلف تمدن و نیز دوره معاصر انجام شده و این کهن ترین تاریخ را به عنوان پیش زمینه تاریخ و فرهنگ شکوهمند یک ملت که در معاصر در چنگال نسل کشی گرفتار آمده، قرار می دهد. همچنین قیام سوم اسفند 1377 شرق کردستان به مثابه نقطه عطفی در سرآغاز ظهور پژاک مشروح گشته و مختصری به تاریخ مبارزات معاصر کرد ورود کرده سپس دوره ظهور رهبر اوجالان و پارادایم های شگفت انگیز و فلسفی ـ سیاسی تا سال 2004 مبتنی بر شرایط و اوضاع کردستان را تبیین نموده.

سه مرحله تکوین بنیان اساسی تطور تاریخی پژاک می باشد. مرحله نخست از سال 2003 الی 2010؛ مرحله دوم از سال 2010 و کنفرانس نخست تا سال 2014؛ و در نهایت مرحله سوم تکوین از سال 2014 به بعد است که جنبش در شرق کردستان برای نخستین بار از سیستم و سازماندهی خودویژه خلق و جامعه، برخوردارمی گردد.

بخش اروپا و فعالیت های کلی در آن حوزه نیز در خاتمه تألیف به رشته تحریر درآمده است.

نسخه های پی دی اف این تألیف در وبگاه پژاک برای همگان قابل دسترسی می باشد.

برای دانلود پی دی اف کتاب می‌تونید کلیک را بزنید

مطالب مرتبط