تاسیس خومدیریتی دموکراتیک در غرب کوردستان را به همه‌ی خلق‌های خاورمیانه و به ویژه خلق کورد تبریک میگوییم

تاسیس خومدیریتی دموکراتیک در غرب کوردستان را به همه‌ی خلق‌های خاورمیانه و به ویژه خلق کورد تبریک میگوییم

صد سال گذشته عموما سده‌ی مبارزه‌ی بی‌وقفه‌ی خلق‌ کورد در راستای احقاق حقوق خویش و برخوداری از حیاتی شرافتمندانه بوده‌ است. همزمان در سده‌ای که گذشت آسیمیلاسیون و سرکوبی بی‌امان آن هم به صورتی سیستماتیک علیه این خلق صورت گرفته که هنوز هم به اشکال گوناگون تداوم دارد. با این حال خلق کورد هرگز دست از مطالبات و مبارزه خویش نکشیده است. در شست و هشتمیم سالگرد تاسیس جمهوری کوردستان که در عمر نه چندان طولانی خویش به نمود نظامی دموکراتیک مبدل شده بود، اعلان رسمی خودمدیریتی دموکراتیک در غرب کوردستان که تمامی میراث این جمهوری را در متن خویش دارد، حکایت از آن دارد که سده‌ی 21 سده‌ی اراده‌مندی دموکراتیک خلق کورد خواهد بود. اعلان رسمی خودمدیریتی دموکراتیک به نوعی احیای تمامی ارزش‌های دموکراتیکی است که جمهوری کوردستان بر مبنای آن شکل گرفته بود. بر همین مبنا می‌طلبد که تمامی خلق کورد با همه توان از این نظام دموکراتیک صیانت به عمل آورده و به پشتیبانی از این نظام بپردازند. مدل کانتون دموکراتیک که برای اولین بار در سطح خاورمیانه در عمل پیاده می‌گردد با برخورداری از پرنسیپ‌های دموکراتیکی چون ریاست مشترک،‌ مشارکت همه‌جانبه‌ی جوانان و زنان در آن و مجالس خلق‌محور این توانایی و قابلیت را دارد که در کوتاه‌مدت نه‌تنها به رهیافت چاره‌یابی بحران در سوریه مبدل گردد بلکه تنها رهیافت مسایل همه‌ی خلق‌ها و باورداشت‌هایی است که در طول یکصد سال اخیر با بی‌رحمانه‌ترین سرکوب‌ها مواجه‌ گشته‌اند. اعلان این خودمدیریتی در شرایطی است که ابرقدرت‌های جهان در چهارچوب کنفرانس ژنو2 به صورتی کاملا آشکارا درصدد بازترسیم منطقه حول محور منافع خویشند آن هم بدون آنکه هیچ توجهی به مطالبات راستین خلق‌ها داشته باشند. عدم دعوت خلق کورد به صورت هیاتی مستقل در این کنفرانس نمود بارز این نیات خودخواهانه و عمل‌گرایانه‌ی این ابرقدرت‌ها می‌باشد. همین امر نشان از آن دارد که این کنفرانس نیز از همان ابتدا محکوم به شکست خواهد بود.

به عنوان حزب حیات آزاد کوردستان، پژاک  تاسیس خومدیریتی دموکراتیک در غرب کوردستان را به همه‌ی خلق‌های خاورمیانه و به ویژه خلق کورد تبریک گفته و حمایت همه‌جانبه‌ی خویش از این نظام را اعلان می‌داریم.

کوردیناسیون حزب حیات آزاد کوردستان‌ — PJAK
22.01.2014

مطالب مرتبط