«تحقق جامعه آزاد با آزادی زنان ممکن می‌شود»
«تحقق جامعه آزاد با آزادی زنان ممکن می‌شود»

«تحقق جامعه آزاد با آزادی زنان ممکن می‌شود»

روز جهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان» یک عزم جهانی برای توجهات جوامع جهانی به «مسئله زن» و آزادی زنان است که این روز در چهاربخش کردستان و با پیشاهنگی جنبش آپویی و زنان مبارز کُرد امروز تأثیرات بین‌المللی بر کیفیت مبارزات برجای گذاشته. روز ۲۵ نوامبر برای زنان نه تنها روز مبارزه با خشونت علیه زنان بلکه روز «مبارزه برای آزادی کامل» و رهایی از سلطه مردسالاری است.

رهبر آپو می‌گوید:«تا زنان آزاد نشوند، جامعه آزاد نخواهد شد». در سایه مبارزات جنبش آپویی هر چهاربخش کردستان، امروز زنان کُرد در راستای تحقق جامعه‌ای آزاد به پیشاهنگ مبارزات زنان خاورمیانه و جهان مبدل شده‌اند. اهمیت مبارزات برای آزادی زنان تا جایی است که حتی مسئله کُرد و آزادی خلقمان بطور شگفتی به مبارزات زنان گره‌خورده است. امروز بطورقطع تحقق کردستان، ایران و خاورمیانه آزاد به میزان آزادی زنان بستگی دارند. کیفیت مبارزات آزادیخواهانه در خاورمیانه و جهان به سطح مشارکت هم زنان و هم مردان برای محو سلطه نظام‌های مردسالار پیوند تنگاتنگ دارد. بنابراین سیر مبارزات برای آزادی زنان تنها محدود به جنس زن نیست بلکه مردان نیز بایستی به همان اندازه سهیم باشند و برساخت جامعه به خودسازی زنان و مردان با دارابودن یک ذهنیت نوین آزادیخواهانه و دمکراتیک مرتبط است.

در خاورمیانه امروز که گرفتار جنگ و بحران و ویرانی است، سه‌گانه «زن، جامعه و اکولوژی» با سلطه مخرب ذهنیت نظام مردسالار سرمایه‌داری جهانی روبرو هستند. تا زمانی که زنان آزاد نشوند، آزادی جوامع و نجات اکولوژی فراروی تخریب و نابودی هیچگاه تحقق نخواهندیافت.

مبارزات آزادیخواهانه زنان کُرد امروز دارای چنان سطح کیفی عظیمی است که به دلیل اهتمام به مسائل خطیر آزادی زن، جامعه و رهایی اکولوژی، جهانی گشته‌است و مسئولیت زنان کُرد را سنگین‌تر ساخته. این بدان معنیست که هم جامعه کُرد چه زن و چه مرد و هم جنبش آزادیخواهی آن از مسئولیت خطیرتری برخوردار شده‌اند. پیشاهنگ حقیقی آزادی زنان و جامعه و رهایی اکولوژی امروز رهبر آپو است که با اندیشه‌های بی‌بدیل خویش روشنگر راه مبارزات خودبنیاد و اراده‌مندی زنان گشته. در راه این مبارزات ای‌بسا هزاران شهید زن و مرد جان خویش را فداکرده‌اند. شهدای زن در جنبش آپویی امروز صاحبان حقیقی حیات آزاد هستند که ارمغانی برای جوامع تحت ستم و زنان می‌باشد. آنها با فداکردن جانشان مفاهیم «زن، زندگی و آزادی» را با هم مرتبط ساختند و روشنگر راه زنان آزادیخواه شده‌اند.

همچو «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» تنها راه رسیدن زنان کُرد به آزادی را مبارزه همه‌جانبه می‌دانیم. مبارزه‌ای که یک‌سویه نه بلکه زنان و مردان در آن پابه‌پای هم در راستای تحقق جامعه و خلقی آزاد با روح فدایی‌گری و فداکاری بی‌نظیر نبردکنند. کارزار «زمان، زمانِ دفاع از جامعه آزاد و زنان آزاد است» از سوی زنان کُرد هرچهاربخش کردستان و اروپا علیه سلطه فاشیسم نظام مردسالاری و دولت‌ راه‌اندازی شده و می‌تواند مرحله‌ای نوین از مبارزات جامعه کُرد را رقم بزند. بدین‌وسیله ضمن حمایت از آن کارزارها، از تمامی زنان و مردان و اقشار مختلف جامعه خاصه شرق کردستان و ایران دعوت بعمل می‌آوریم که با حضور پررنگ‌تر و باشکوه‌تر در صحنه‌های مبارزات آزادیخواهانه، بیش از پیش در امر سازماندهی گسترده کوشاباشند. قطع‌یقین تحقق جامعه‌ آزاد و خلق آزاد با آزادی زنان ممکن می‌شود و جامعه کُرد در سایه مبارزات زنان آزاد به آزادی نزدیک‌تر شده.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

23/11/2021

مطالب مرتبط