تلاش‌های مذبوحانه‌ی نظام در راستای از میان برداشتن فضای مدنی و پیشاهنگان آن

تلاش‌های مذبوحانه‌ی نظام در راستای از میان برداشتن فضای مدنی و پیشاهنگان آن

در طی دو هفته گذشته شاهد آغاز موج جدیدی از دستگیریها و امنیتی شدن هرچه بیشتر شرق کوردستان بودیم. این موج از بازداشتها و دستگیریها طیف وسیعی از فعالین، از هنرمندان گرفته تا فعالین اجتماعی، کارگری، سیاسی و زیست‌محیطی را دربرگرفته است. این بار نیز همچون تاریخ سراسر برچسب‌زن جمهوری اسلامی، با استفاده از کلیشه‌های مرسومی همانند «ارتباط با جریانات مخالف نظام و مخالفت و ضدیت با اصل جمهوری اسلامی» پروژه سرکوب و حذف فعالین مدنی کوردستان در حال کلیدزنی است.

اظهارات اخیر معاونت سیاسیامنیتی استاندار کوردستان مبنی بر ارتباط بازداشت‌شدگان با حزب حیات آزاد کوردستانپژاک در چارچوب پروژه برچسب‌زنی به فعالین و متعاقبا دستگیری و سرکوب آنان است. حلقه کامل‌کننده پروژه مزبور متهم نمودن پژاک در قتل کوهسار فاتحی راننده آمبولانس هلال احمر کامیاران می‌باشد که ۲۹تیرماه امسال در یک تیراندازی جانش را از دست داد و شواهد و قراین حکایت از آن دارند که خود سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی نظام در آن دست داشتهاند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کوردستان در اظهاراتی کذب و به دور از واقعیت، با اشاره به برخی بررسیها و اقدامات اطلاعاتی بی‌پایه و بی‌اساس کشته شدن راننده هلال احمر کامیاران را به پژاک نسبت داده و فعالین مدنی بازداشت شده را نیز به پشتیبانی از این اقدام متهم ساخته است. این در حالی است که اشخاص بازداشتی و حوزه فعالیتشان در چارچوب سازمانهای مردم‌نهاد و زیست‌محیطی و کاملا منطبق با قوانین خود جمهوری اسلامی بوده است و هیچ گونه ارتباطی با پژاک نداشته و ندارند.

حزب حیات آزاد کوردستان عملکردهای ضدانسانی و ضداجتماعی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان و سناریوهای نه‌چندان تازه نیروهای امنیتی را تلاشهای مذبوحانه در راستای از میان برداشتن فضای مدنی و پیشاهنگان آن ارزیابی می کنددر این راستا تمامی جریانات دموکراتیک، دگراندیشان و فعالین سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از ایران را به موضعگیری در برابر سناریوهای مزبور و موج جدید بازداشتها در کوردستان و ایران فرامیخواند.

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک

۲۳ دی ۱۳۹۷

مطالب مرتبط