تکرار سیاستهای کهنەی خامنەای با چهرەهای جدید
تکرار سیاستهای کهنەی خامنەای با چهرەهای جدید

تکرار سیاستهای کهنەی خامنەای با چهرەهای جدید

آمد شاهو

درحالی که مجلس ایران بەخاطر کارنامەی سیاه ٤١ سالەی رژیم، در میان خلقهای ایران ارزش و مشروعیت خود را ازدست دادە و بە مجمع مفسدین و بازرگانان رژیم مبدل شده، در روز هفتم خرداد مجلس نامشروع رژیم ایران دورەی جدیدی از نمایشهای شکست خوردەی دموکراسی نمایی را آغاز کرد و همان افرادی که مسئول اصلی وضعیت نابەسامان مردم و بحرانهای گوناگون در ایران هستند، در صحن بهارستان نظام حاضر شدند و ایران را برای چهار سال آینده میان خود تقسیم کردند. مجلس نمایندگان منتصب خامنەای با حضور حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، لاریجانی‌ها و بسیاری از مقامات سه قوە و فرماندهان سپاه سرکوبگر مردم و ٢٦٨ نمایندەی خامنەای شروع به کار کرد.

در وضعیت کنونی و با بحران مشروعیت نظام خامنەای بویژە پس از اعتراضات گستردەی مردمی در سالهای اخیر، رژیم سعی دارد با ظاهرسازی بیشتر خود را مردم‌سالار نشان دهد اما پیام خامنەای به افتتاح یازدهمین دورەی مجلس به وضوح ماهیت ضدمردمی و به دور از آزادی و دموکراسی آن را آشکار ساخت. خامنەای به نمایندگانش یادآوری کرد که مجلس با نمایندگان فعال، منظم، امانتدار و آشنا با شرایط و نیازهای اولیەی نظام شکل می‌گیرد و کارنامەی ١٠ دورەی گذشتەی مجلس درتضاد با تمام معیارهای یک مجلس مردمی و دموکراسی‌محور است. رژیم جهت حفظ و تداوم سلطه بر جامعه و مقابلە با تهدیدهای خارجی در تلاش است تا مجلس یازدهم را به مجلسی کارآمد و انقلابی مبدل کند که تنها هدف آن حفظ سلطنت خامنەای و رژیم ولایت مطلقەی فقیه است.

یازدهمین دورەی مجلس برای فریب مردم و افکار عمومی در رسانه‌ها به مسائل طبقات فقیر جامعه اولویت می‌دهد، درحالی کە کشتار کولبران و کاسبکاران محروم در مرزها راه‌حل اساسی رژیم برای حل مسائل اقتصادی در ایران است. مردم در سنە، کرماشان، ایلام، لرستان، ارومیه، خوزستان و سیستان و بلوچستان در زیر خط فقر مطلق به سختی روزگار می‌گذرانند اما رژیم اجازەی توسعەی هیچ نوع پروژەی اقتصادی را به مردم این مناطق نمی‌دهد. سران نظام درحالی هزینەی ٣٠ میلیارد دلار در جنگ سوریە برای حمایت از دیکتاتوری بشاراسد را اعلام می‌کنند که مردم ایران به ابتدایی ترین نیازهای روزانەشان دسترسی ندارند و نمایندگان مجلس خامنەای برسر سفرەی خالی مردم جشن پیروزی می‌گیرند.

مجلسی که بیشتر اعضای آن را مزدوران سپاه مافیای پاسداران تشکیل می‌دهند و خود این مافیا علت اصلی مسائل سیاسی و اقتصادی ایران در داخل و خارج است، هیچگاه اراده و توان تغییر وضعیت بحران زدەی اقتصاد ایران و کنترل قاچاق کالا و ارز، اقدام شایسته و مثبت دربارهٔ کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصادی و کنترل نرخ ارزهای خارجی و حفظ ارزش پول ملی را نداشته و نخواهد داشت و اگر حاکمیت سپاه و بنیادهای گوناگون وابسته به بیت خامنەای بر سیاست و اقتصاد ایران ادامه یابد این بحرانها عمیقتر شده و احتمال پیوستن ٦ ملیون نفر به ارتش بیکاران در آیندەی نزدیک را به دلیل بیماری کرونا بیشتر می‌کند. خامنەای و شورای نگهبان بیش از ٨٠٪ نمایندگان را از اصولگرایان انتخاب کردەاند و سعی دارند دزدی، فساد، اختلاس و ویرانی سیستماتیک ایران را با ابزاری به نام مجلس و با عناوینی مانند مجلس جوان انقلابی و اقدام انقلابی مشروعیت بخشند. انتصاب محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از فاسدترین دولتمردان ایران به ریاست این دورەی مجلس، آینەی تمام‌نمای آیندەی بهارستان است.

آغاز به کار دورەی یازدەهم مجلس درحالی است کە آوار بحرانهای مشروعیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و دیپلماتیک برسر نظام فرو ریخته است و چنین حاکمیتی توانایی ادارەی کشور، دفاع از مردم، ایجاد رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی، برآوردە کردن نیازهای اساسی مردم را نداشته و رویای دولت جوان انقلابی آن هیچگاه تحقق نخواهد یافت. مقامات ایران در این مرحلە با شعار گام دوم انقلاب در تلاش برای ترمیم نظام فرسودە‌ی موجود و تحمیل هژمونی خود بر خلقهای ایران و منطقه هستند، دومین گام ضدانقلابی رژیم ایران در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی پروژەای از آغاز شکست خوردە و تلاشی برای زندە‌نمایی و ابدی نشان دادن ولایت روبه‌افول خامنەای است.

با ظهور و شیوع کرونا، اقتصاد ورشکستەی ایران با موجهای جدید گرانی، بیکاری، خودکشی و تباهی بیشتر جامعە و جغرافیای غنی خلقهای آریایی روبرو شده و انتخابات فرمایشی و مردم‌سالاری دروغین خامنەای و روحانی در لیست تحریم مردم ایران قرار گرفتند. اعلام آمار غیرواقعی جانباختگان اعتراضات آبانماه بعد از ٧ ماه یکی دیگر از سناریوهای رژیم جهت فریب افکار عمومی در این مقطع بود تا با اعلام قطرەای از دریای جنایاتش، آمار چندهزارنفری مردم جانباخته را به ٢٠٠ نفر تقلیل دادە و اینگونه خود و مجلس جدیدش را شفاف نشان دهد.

مقامات رژیم در مجلس بر رشد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در ٤سال آینده تاکید کردند، خامنەای در تلاش است تا برای پیروزی در گام دوم انقلاب و ایجاد دولت انقلابی، سپاه پاسداران و قدرت اقتصادی و تولیدی آن را بیشتر کند اما مشکلات و بویژە فساد ساختاری موجود در نهادهای حکومتی و نظامی خامنەای و در راس آن سپاه پاسداران، هم مانع اساسی ایجاد رونق اقتصادی در ایران و به نفع مردم هستند و هم خاورمیانه را در جنگ افروزی، ویرانی و خون غرق کردەاند. محصولات واقعی سپاه پاسداران در ایران را بیکاری، توزیع مواد مخدر، گرانی، اعدام، سرکوب و بحران تشکیل می‌دهند و یازدهمین دورەی مجلس رژیم هم مجلس سپاه پاسداران است که قطعا نتایجی بهتر از گذشته به بار نخواهد آورد و باید آن را مجلس جنگ‌افروزی، استبداد و بحران‌زایی نامید. خامنەای و شورای نگهبان با انتصاب ١٦ زن ولایتمدار در ویترین مجلس، نمی‌توانند سرشت زن‌ستیز و پیرمردسالار نظامشان را پنهان کنند.

در نتیجەی سیاستهای گام دوم ضدانقلاب خامنەای، شهر و روستاهای ایران غرق سیلاب و جنگلهای زاگرس طعمەی آتش‌سوزی‌های پی‌درپی شدەاند، هواپیمای مسافربری هدف موشک قرار می‌گیرد، در شرایط دشوار و فقر گستردە ویروس خامنەای و سپاه تروریستی پاسداران را در جامعه منتشر می‌کنند، نیروی مقاومت جامعه را سرکوب کرده و به نام ناموس زنان را به صورت سیستماتیک قتل‌عام می‌کنند. تمام این جنایات رژیم را به نام گام دوم انقلاب مرتکب می‌شوند و تحت عنوان امتحان الهی برای مردم از زیر مسئولیت چنین جنایاتی شانه خالی می‌کنند. با بزرگترین دروغهای تاریخ، خداوند را مسئول این اوضاع بحرانی می‌نامند و مردم را به صبر، آرامش و دعا برای گذر از این گرداب فرامی‌خوانند.

آراستن یازدهمین دورەی مجلس با شعارهای گام دوم انقلاب، مجلس انقلابی و دولت جوان انقلابی هیچ ارزشی برای مردم نداشته و دردی از آنان دوا نمی‌کند. مردم فریب شعارهای تکراری و توخالی این ضدانقلاب را نخواهند خورد و با فروکش کردن ترسهای ناشی از بیماری  کرونا، اعتراضات مردمی دوبارە اوج خواهد گرفت. خیابانهای ایران در آینده شلوغ‌تر و صف و صندوقهای انتخابات فرمایشی خامنەای بیشتر خالی و ساکت می‌شوند. نظام پیر و فرسودەی ولایت فقیه دیگر قابل ترمیم نیست و با تغییر چهرەها و صندلی‌ها نمی‌توان مانع تغییر نظام شد. این نیروی تغییر نظام در ائتلاف دولتها و جنگ‌افزارهای جدید نیست بلکه در اعتراضات مردمی خیابانها و مطالبات جدید و دموکراسی‌خواهی اقشار و خلقهای متنوع داخل ایران است.

مطالب مرتبط