جشن نوروز امسال، آغاز مرحلە جدیدی برای خاورمیانە خواهد بود

جشن نوروز امسال، آغاز مرحلە جدیدی برای خاورمیانە خواهد بود

ملت کورد در هر چهار بخش کوردستان نوروز امسال را شکوهمندانە جشن گرفتند. نوروز امسال حاوی پیغامی تاریخی در عرصە مقاومت و مبارزە آزادیخواهی و صلح طلبی خلق کورد بود. پیغام صلح‌طلبانە رهبر آپو و اعلام مرحلە نوینی از مبارزە، روح و هیجان تازەای بە جشن نوروز امسال در شمال کوردستان بخشید. ملت کورد در غرب کوردستان با اعتلای مبارزە و پایدار کردن موقعیت خود، پیام اتحاد و مقاومت را دادند. همزمان در جنوب کوردستان، خلقمان پشتیبانی خود را از مبارزات دیگر بخشهای کوردستان اعلام کردند و فریاد اتحاد و همصدایی را سردادند. در شرق کوردستان، با وجود اینکە جمهوری اسلامی ایران تمام شهرهای شرق کوردستان را میلیتاریزە کردە و برپایی جشن نوروز را ممنوع کردە بود، اما خلقمان در شرق کوردستان نوروز امسال را دراجتماعات وسیع مردمی جشن گرفتند. واکنش خلقمان در شرق کوردستان در مقابل سیاست سرکوب و ممنوع سازی رژیم، والا، ارزشمند و برخواستە از روحیە و فرهنگ مبارزە نوروز است.

همچنین پیام رهبر آپو کە در نوروز باشکوه آمید اعلام شد، مرحلە نوینی از مبارزە آزادیخواهانە خلق کورد را آغاز نمود. به همین دلیل هم پیغام چارەیابی دموکراتیک مسئلە کورد کە بە تمامی خلقهای خاورمیانە ارائە شد، تأثیر فراوانی بر مبارزە کورد در تمام بخشهای کوردستان بویژە شرق کوردستان خواهد داشت. این پروسە چارەیابی تنها بە ترکیە محدود نخواهد ماند، بلکە تأثیر مستقیمی بر تمامی بخشهای کردستان بویژە شرق کردستان خواهد داشت. حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) پشتیبانی آشکار خود را از این مرحلە اعلام می‌دارد.

بە نام حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) درودهای خود را نثار برگذاری جشنهای نوروزی در همه‌ بخشهای کوردستان و بخصوص شرق کوردستان نمودە و امید آن داریم که‌ در سطحی گسترده‌ تر و در تمامی عرصه‌ های مبارزاتی و لحظات زندگی، شاهد چنین واکنش و ابراز ارادەای در مقابل سیاستهای نابودگرانه‌ باشیم.

و بر همین اساس از خلقمان می‌خواهیم تا در طول سال جدید و در مراحل پیش رو، در راستای نیل به‌ آزادی و دمکراسی، با هرچه‌ نیرومندتر کردن اتحاد و همبستگی خود مبارزات آزادیخواهانه‌ را به‌ اوج خود برسانند.

در پایان بار دیگر سال نو و نوروز مقاومت را به‌ تمامی خلقمان تبریک می‌گوییم.

کوردیناسیون حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک
22.03.2013

مطالب مرتبط