«جمهوری کوردستان تکیه‌گاه مبارزه امروز است»
«جمهوری کوردستان تکیه‌گاه مبارزه امروز است»

«جمهوری کوردستان تکیه‌گاه مبارزه امروز است»

تشکیل جمهوری کوردستان در سال ۱۹۴۶ در شرق کوردستان یکی از حلقه‌های بنیادین مبارزه ملت‌کورد است که همچنان انرژی بی‌بدیل انقلاب امروز در هر چهار بخش کوردستان است. بدون‌‌شک تمرکز بر بنیان‌های دموکراسی و دموکراتیزاسیون در کوردستان در مسیر جمهوری کوردستان به سطح قابل‌تحسین رسیده و راه را بر ملتمان گشوده.

ملت کورد که در حساسترین مرحله مبارزه برای آزادی و دموکراسی قراردارد، بدون‌شک با تکیه بر میراث گران‌بهای جمهوری کوردستان با پیشاهنگی، شهید قاضی محمد زمینه‌های دستاوردهای امروز خود را فراهم آورده. نقش جمهوری کوردستان در آگاهی جامعه و ملل کوردستان همچنان بر اوج‌گیری مبارزه تأثیرگذار است و با تمرکز رهبر آپو بر آن دستاوردها، پیشبرد آنها و به اوج رسانیدن تمامیت آن، دستاوردهای جمهوری و میراث آن را در حد جهانی رشد داده و در سایه آن ملت کورد و ملل کوردستان بیش از پیش به آزادی نزدیک‌ شده‌اند. تمرکز بر دموکراسی، آزادی بشریت در مسیر تمدن دموکراتیک در ادامه راه جمهوری کوردستان وظیفه یکایک افراد ملت‌مان است زیرا با ظهور رهبر آپو و ظهور پژاک در شرق کوردستان انتظارات منطقه‌ای ملل خاورمیانه، و آزادیخواهان جهان از ملت‌ پیشاهنگ کورد بیشتر شده. اگر خلقمان در مسیر برحق جمهوری کوردستان و با باور به حصول آزادی در صورت تداوم مبارزه، حضور خود در صحنه‌های مختلف را در قالب مشارکت دموکراتیک افزایش دهد، که مسلما این سطح در هرچهار بخش رشد یافته، مسلما دشمنان ملل تحت ستم و آزادی و دموکراسی در مداخلات ظالمانه خود نخواهند توانست اتحاد و انسجام ملت انقلاب‌کننده را برهم بزنند.

تا به مرحله کنونی مقاومت ملتمان در سایه فدایی‌گری نیروی گریلا و نیروهای آزادیخواه کوردستان رضایت‌بخش است و امید را در دل ملل تحت ستم خاورمیانه را نیز افزایش داده. از آزادی ملتمان گرفته تا آزادی زن و رهایی اکولوژی برای بقای حیات آزادیخواهانه، مبارزات جنبش آزادیخواهی بویژه با فدایی‌گری پژاک و کودار، در واقع آرزوی جنبش کوردستان بوده و این آگاهی امروز با حضور عملی در شرق کوردستان بنیانی رادیکال یافته و بنیان‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران را متزلزل ساخته.

همچو جامعه دمکراتیک شرق کوردستان – کودار ضمن تبریک هفتادوپنجمین سالگرد تشکیل جمهوری کوردستان و دعوت از تمامی توده‌های خلقمان برای مشارکت دموکراتیک در جنبش آزادیخواهی و دموکراسی‌طلبی، که در سایه رنج‌های رهبری راه آن گشایش عظیم یافته، برهمگان می‌دانیم که در تمامی عرصه‌ها مبارزات خویش را به اوج برسانند و از «کمپین آزادی برای رهبر آپو» گرفته تا کمپین «نه به اعدام، بله به دموکراسی» در مسیر برحق دموکراتیک بکوشند و همه عرصه‌ها را به عرصه مبارزه بر ضد ظلم و ستم نظام جمهوری اسلامی مبدل سازند. جمهوری کوردستان تکیه‌گاه مبارزه امروز است. زمینه‌های آزادی ملتمان بر ریشه‌های جمهوری کوردستان بیش از هر دوره تاریخی دیگر قوی‌تر شده، تقویت گشته و به آزادی نزدیک است.

جامعه دمکراتیک شرق کوردستان – کودار

۲۱ـ ۰۱ـ ۲۰۲۱

مطالب مرتبط