حماسه‌ي قنديل، سمبل مقاومت و آزادي

حماسه‌ي قنديل، سمبل مقاومت و آزادي

 

دو سال از حماسه‌ي شكوهمند قنديل گذشت. حماسه‌اي كه در آن حقانيت يك ملت به اندازه‌‌ي تمام تاريخ مقاومت و اراده‌ي آزادي خلق‌ها تجلي يافت. حماسه‌ي قنديل اثباتي راستين بر اين واقعيت است كه هيچگاه خلق كورد در برابر يورش و هجوم اشغالگران سر تعظيم و تسليم فرو نخواهد آورد. جنگي كه در آن سپاه متجاوز با ذهنيت از ميان‌بردن نطفه‌ي آزادي‌خواهي خلق كورد در قنديل ـــ اين قلعه‌ي تاريخي به‌رخودان ــ خيال فتح آن را در سر مي‌پرورانيد، با مقاومت گريلا و حماسه‌ي سترگ فرزندان اين ملت، هرگز نتوانست به واقعيت بدل گردد. چرا كه مقاومت و صلابت خلق كورد ريشه در فرهنگ اين ملت داشته و حقيقتي انكارناپذير است. حقيقت حماسه‌اي كه بر تمامي سياست‌هاي سركوبگرانه و سلطه‌طلبي نظام‌هاي اشغالگر كوردستان خط بطلان كشيد.

دفاع از ارزش‌هاي اخلاقي يك ملت، موجوديت و هويت حقيقي هر ملتي است كه دولت‌هاي اشغالگر كوردستان هيچگاه با سياست تجاوز و حمله نتوانسته‌اند اين ملت را يك آن از دستيابي به مطالبه‌ي آزادي‌خواهي خود ضعيف گرداند. حماسه‌اي كه اتحاد و پشتيباني تمامي خلق كورد در تمامي بخش‌هاي كوردستان را پديد آورده، دستاوردي عظيم و ارزشي جاودانه است كه بهاي رسيدن به حيات آزاد با شهادت گريلاهاي قهرماني همچون شهيد «سمكو سه‌رهه‌لدان»، «ساريا اونر»، «عگيد توشپا» و «به‌رفين چلچه‌مه» و تمامي شهيدان حماسه‌ي قنديل كه هر يك نماد و سمبلي از ايستار قهرمانانه يك ملت و تجلي اراده‌ي تاريخي مقاومت‌اند، به دست آمده است. حماسه‌ي مقاومت گريلا‌هاي پژاك و رسالت انقلابي فرزندان اين سرزمين، كه بدون حمايت‌هاي خلق كورد در هر چهار بخش كوردستان پديد نمي‌آمد، اتحاد و همبستگي كوردهاي هر چهار بخش كوردستان را به اثبات رسانيد كه همواره خارج از چهارچوبه‌هاي تئوري و نظري در ميدان عمل به منصه‌ي ظهور رسيده است. دستاوردهاي اين حماسه را امروزه مي‌توان به عنوان استراتژي سياسي خلق كورد، ضرورت سازماندهي مردمي و تداوم خط سوم سياست دموكراتيك در راستاي دستيابي به حقوق و مطالبات آزاديخواهي خود در شرق كوردستان و ايران نام برد. حماسه‌ي قنديل به عنوان مبدا مبارزه و مقاومت، آغاز فصلي نوين از تاريخ مبارزه‌ و دفاع مشروع از ارزش‌هاي تاريخي، حاصل خون شهيدان قهرماني‌ست كه هر يك به عنوان پيشاهنگان مبارزه‌ي خلق كورد داراي جايگاهي عظيم است.

يك بار ديگر با ياد اين شهيدان پيمان دوباره‌ي خود را ادامه‌ي راه آنان را اعلام مي‌داريم.

كورديناسيون حزب حيات آزاد كوردستان

2013 ــ 7‌ــ 15

مطالب مرتبط