کودار: حماسەی کوبانی، اوج نمود ارادەی خلق کورد

کودار: حماسەی کوبانی، اوج نمود ارادەی خلق کورد

پیروزی کوبانی و شکست داعش، اوج نمود ارادەی خلق کورد و شکست مداخلات همە جانبەی سلطەهای منطقەای و فرامنطقەای بود که در پی مهندسی خاورمیانه بدون در نظر گرفتن نیروهای دموکراتیک جوامع خاورمیانه بودند. اتحاد عمل خلق کورد در مبارزه با داعش، بزرگترین و تعیین کنندەترین فاکتور حماسەی کوبانی بود به گونەای که در برابر حملاتی که تا به اکنون نیز در غرب و جنوب کوردستان ادامه دارد شاهد موضع مستقل و هم راستای خلقمان در تمامی مناطق کوردستان بودەایم. از همان ابتدای هجوم تبهکاران داعش به کوبانی که با مقاومت تاریخی نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ همراه بود، خلق ما در تمام بخشهای کوردستان با روح میهن دوستی به پشتیبانی از کوبانی بپاخواستند. همچنین بسیاری از خلقهای آزادیخواه منطقه از جمله فارس، عرب و ترک و خلقهای دیگر مناطق جهان نیز به صفوف حماسەسازان کوبانی و جنبش آزادیخواهی خلق کورد ملحق شدند. همچنین در حماسەی کوبانی نقش زن از مهمترین و موثرترین جایگاه برخوردار بود و نقش پیشاهنگی زن در این مقاومت تاریخی را میتوان در شخص فرماندەی شهید آرین میرکان مشاهده نمود. مشارکت ارادەی زن در انقلاب، وجهەی دموکراتیک آن را نمایان می ساخت و گام مهمی بود در دموکراتیزه نمودن جامعەی کورد و جوامع خاورمیانه. برآیند این اتحاد و تجلی اراده که نیروهای دموکراتیک در مبارزه با تبهکاران داعش، توانستند شکست سنگینی را بر آنان تحمیل نموده و از کوبانی متواری سازند. از این رو، حماسەی کوبانی نه تنها موفقیت خلق کورد بلکه پیروزی تمام نیروهای دموکرات و آزادیخواهی است که در طول این مقاومت، شبانەروز در همه جای جهان به هر شیوەای که بود به حمایت از مقاومت کوبانی پرداختند. این پیروزی را می توان پیروزی تمام خلق های خاورمیانه دانست که سالهاست در مقابل استثمار و دخالت سلطەهای منطقەای و فرامنطقەای مبارزەی بی وقفه انجام میدهند. حماسەی کوبانی نقطەی آغازی برای پیروزی خلقمان در بخشهای دیگر و پیروزی تمام خلقها و نیروهای آزادیخواه میباشد.

پیروزی ارادەی خلق کورد و خلقهای خاورمیانه را به رهبر آپو، شهدای راه آزادی، خانوادەی شهداء و بخصوص بە خلقمان در روژاوا، نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ و خودمدریتی دموکراتیک روژاوا و خلقمان در دیگر بخشهای کوردستان و بەویژه در شرق کوردستان که با وجود تمامی فشارهای رژیم جمهوری اسلامی به حمایت همه جانبه از کوبانی پرداخت، تبریک میگوییم.

 

شورای رهبری جامعە شرق كوردستان — KODAR
26.01.2015

مطالب مرتبط