درگیری نظامی در سردشت و کشتە شدن 2 مزدور محلی

درگیری نظامی در سردشت و کشتە شدن 2 مزدور محلی

بە اطلاع عمومی:

روز 19 می 2013 در منطقه جانداران شهرستان سردشت، نیروهای سپاه پاسداران همراه با مزدوران محلی به عملیاتی نظامی علیه گریلاهای نیروهای شرق کوردستان دست زده‌اند. در نتیجەی این عملیات نیروهای رژیم ایران، میان نیروهای سپای پاسداران و گریلاهایمان درگیری روی داده و بر اثر آن دو مزدور محلی که یکی از آنها سرکردە مزدوران بوده، کشته و شماری نیز زخمی شدەاند.

شایان ذکر است کە در این درگیری ها هیچ گونە زیان جانی به گریلاهایمان وارد نشدە است. پس از پایان این درگیری، نیروهای رژیم منطقه را شدیدا توپباران کردەاند.

با در نظر گرفتن مرحلە حساس کنونی خاطرنشان میکنیم کە چنین درگیری‌هایی در خدمت منافع هیچ یک از طرفین نبودە و لازم میدانیم که رویکردها مطابق با حساسیت مرحله کنونی باشد تا راه بر وقوع چنین رخدادهای گشودە نشود.
کوردیناسیون حزب حیات آزاد کوردستان PJAK
21.05.2013

مطالب مرتبط