در بلژیک موج دستگیری‌های کردستان و کشتار وحشیانه‌ی سوختبران بلوچ محکوم گردید
در بلژیک موج دستگیری‌های کردستان و کشتار وحشیانه‌ی سوختبران بلوچ محکوم گردید

در بلژیک موج دستگیری‌های کردستان و کشتار وحشیانه‌ی سوختبران بلوچ محکوم گردید

در بلژیک موج دستگیری‌های کردستان و کشتار وحشیانه‌ی سوختبران بلوچ از جانب پژاک و کژار محکوم گردید. در این گردهمایی ابراز گردید که رژیم استبدادگر ایران، رژیمیست کە پایەهای آن بر اساس انکار و نادیدە گرفتن حقوق ملیتهای ساکن جغرافیای ایران، زنان، کارگران و دانشجویان و غیرە بنا نهادە شدە است. کارنامە ٤٢ سالەی این رژیم، کارنامەای است پر از جنایت، کشتار، زندان، ترور و اعدام مخالفین خود در داخل و خارج ایران. در طی مدت این ٤٢ سال، این رژیم تمام توان خود را بە کار گرفتە است تا بلکە بتواند نزد مردم مشروعیتی کسب کند، ولی بارها ثابت شدە است کە نتیجە عکس آن چیزی است کە رژیم میخواهد و تصور میکند. بعد از بیشتر از چهار دهە حاکمیت و با در اختیار داشتن تمام امکانات مادی و معنوی، از جملە استفادە از زور و سرکوب از یک طرف و با در اختیار داشتن رسانە، آموزش و پرورش، مساجد، فیلم و سینما، نتوانستە کوچکترین مشروعیتی نزد مردم کسب کند. اکنون این رژیم چە در داخل و چە در خارج، در بحرانی ترین موقعیت خود بە سر میبرد.
در داخل با بحران بی سابقە اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین در صفوف خودیها هم با اختلافات شدیدی روبرو است. اختلاس، دزدی، فساد، بیکاری گستردە، فحشا، اعتیاد، نابرابریهای اجتماعی، کارتون خواب، گورخواب، کانال خواب، دختران خیابانی، سن ١٢ سال تنفروشی و غیر و غیرە گوشەای از سیمای داخلی جمهوری اسلامی است. در خارج ایران هم، نام رژیم جمهوری اسلامی همسان است با ترور و رژیمی کە دستی در تمام جنایتهای منطقە و جهان دارد. تمام گروە و جریانات اسلامی و تروریستی کە این رژیم جهت ماندگاری خود سرمایە خلقهای ایران را صرف آنها کردە است، دیگر نمی توانند مانند گذشتە نقش سپر بلای این رژیم ایفا کنند.
این رژیم کە با اینگونە واقعیتهای انکار ناپذیری روبروست، بقای حاکمیت خود را در سرکوب هرچە بیشتر خلقهای ایران میبیند و مانند همیشە این سرکوبها را از شرق کوردستان آغاز نمودە است تا از این طریق بتوانند زهرە چشمی از دیگر خلقها بگیرد. اینگونە است کە طی یک ماە گذشتە بیشتر از ٢٠٠ فعال سیاسی، مدنی، محیط زیست، هنری و فرهنگی در شرق کوردستان را زندانی نمودە است.
ما اینجا جهت محکوم کردن موج دستگیریها رژیم در کوردستان جمع شدەایم و پشتیبانی خود را از بازداشت شدگان اعلام میداریم. همچنین همینجا کشتار وحشیانە سوختبران بلوچستان توسط رژیم را محکوم میکینم و خود را در کنار اعتراضات بر حق مردم سیستان و بلوچستان در قبال این قتل عام میبینیم و از آنها حمایت میکنیم.
از همین جا هم از تمام احزاب و جریانهای سیاسی و همە آزادیخواهان چە در داخل و چە در خارج از ایران میخواهیم کە در قبال سرکوبهای رژیم ساکت ننشینند و نباید در این برهە حساس، زندانیان را تنها گذاشت. جهت بە زانو در آوردن این رژیم جنایتکار، بیشتر هر زمان دیگری بە همیاری و اتحاد مبارزاتی نیاز داریم.

مطالب مرتبط