رهبر یک ملت نه یک شخص که یک ایده، هویت و آگاهی تاریخی_سیاسی است
رهبر یک ملت نه یک شخص که یک ایده، هویت و آگاهی تاریخی_سیاسی است

رهبر یک ملت نه یک شخص که یک ایده، هویت و آگاهی تاریخی_سیاسی است

آغاز طراحی و عملیاتی نمودن طرح خاورمیانه‌ی بزرگ بعد از جنگ خلیج با فشاری که بر سوریه جهت خروج رهبر ملتهای کوردستان عبدالله اوجالان وارد آمد، وارد فاز جدیدی شد. فازی که تا سال 2011 ابعاد و پهنه‌ی آن بر تمام دول خاورمیانه بالاخص کشورها و نیروهایی که منادی ضدجهانی شدن و مداخلات نئولیبرال‌_امپریالی دارند، پوشیده ماند. نیاز به یک اتحاد و انسجام تاریخی در برابر نیروهای متخاصم شرقی و غربی امری بود که از عنصر درون‌ماندگار این مرزوبوم می‌بایست خبر می‌داد. انسجامی از جنس اتحاد ملی‌-امتی با درایت رهبری فرزانه که مرکز وصل تمام مطالبات، خواسته‌ها و هستی‌های سیاسی‌ و فرهنگی باشد. از ماحصل چنین هم‌بستگی‌ای بود که نیروی مبارزی شکل گرفت که در این جنگ پویش و نوزایش تاریخی هشصدسال به تعویق افتاده‌ی خاورمیانه را سبب گردید. بدون شک نیروهای غربی بر این کاراکتر خاورمیانه اشراف دارند که رهبران برخاسته از دل جامعه این توانایی را دارند که پرچم مبارزه را از مجموعه اعتقادات، خلق و خوی و تخیلات یک ملت شکل دهند و آن را به منتهی‌ درجه‌ی آگاهی و ایثار در راه آن برسانند؛ بر همین مبنا همیشه درصدد آن برآمده‌اند تا چنین رهبرانی را از گردونه‌ی منازعات حذف نمایند. نبود چنین رهبرانی به اتمیزه شدن نیروهای اجتماعی ختم شده و آنان را از تبدیل شدن گروههای پراکنده‌ی اجتماعی به یک جامعه‌ی ملی‌_فرهنگی با یک هویت سیاسی‌_ ایدئولوژیک مشخص بازمی‌دارد. قطعا طراحی خاورمیانه‌ی بزرگ از طریق ایجاد دولت‌های مینیمال با طرحی که به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به شیوه‌ی دموکراتیک از سوی رهبر آپو به شکست می‌انجامید امری مورد قبول و پذیرش از سوی غرب و اقمار منطقه‌ای آن نبود. این توطئه به ظن عاملان و مجریان آن فتح پیشاپیش آخرین سنگر مبارزه با جهانی شدن، نئولیبرالیسم و سیاست‌بازی رئال غیراخلاقی بود که با توسعه‌ و پراکنش انقلاب در روژآوا و شمال سوریه و تبدیل توده‌ی مردم به کنشگران سیاسی فعال از طریق نهاد حقیقی رهبری به شکست انجامید. رهبر یک ملت نه یک شخص که یک ایده، هویت و آگاهی تاریخی_سیاسی و رسالتی عجین‌شده بر مبنای این سه فاکتور با یک منظومه‌ی خلقی است. در نوزدهمین سالروز توطئه و بعد از انتخابات دموکراتیک در گستره‌ی فدرالی شمال سوریه رهبر آپو را بیش از هر زمان دیگری آزادتر، رهاتر و پرنمودتر می‌یابیم. با تجسد روزافزون ایده‌های رهبر آپو در روان، باور و عاطفه و ساختار سیاسی خاورمیانه بارها و بارها توطئه در ابعاد گوناگون شکست را متحمل خواهد شد.
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌_پژاک
8/10/2017

مطالب مرتبط