زاگرس مانی:  پژاک پیشاهنگ خط مقاومت و مبارزه در جهان گلوبال سرمایه‌داری است.

زاگرس مانی:  پژاک پیشاهنگ خط مقاومت و مبارزه در جهان گلوبال سرمایه‌داری است.

در برنامهی این هفتهی خط سوم تلویزیون آرین TV مسئول مطبوعات و رسانهی حزب حیات آزاد کردستان پژاک گفت:خط سوم خط خلقمیباشد. خط سوم خود قدرت و آزادی میباشد .خط سوم زیر ساخت و پایههای فکری آن بر اساس خلق، آزادی و برابری است.
زاگرس مانی مسئول مطبوعات و رسانهی حزب حیات آزاد کردستان پژاک جدال مدیاتیک آمریکا و حکومت استعمارگر ایران و نقش و سیاستهای کنونی سپاه پاسداران در ایران و منطقهرا بررسی و تحلیل کرد.
ایشان در آغاز سخن گفتند: جدال میان آمریکا و حکومت استعمارگر ایران بدل به جنگ زرگری شده  که مدیا و رسانه را تغذیه می‌کند. ترامپ به مانند هیکلی از این قضیه میدان‌دار این جنگ می‌باشد و حکومت دسپوتیک ایران نه خواهان تعویض برای دموکراتیک شدن جامعه است و تمایلی برای تغییر در سیاست‌های خارجی و داخلی خود دارد. این جدال به معنای شروع جنگ نظامی نیست بلکه در وضعیت کنونی تنها یک جنگ رسانه‌ای می‌باشد.
وی در رابطه با روابط دیپلوماتیک و میانجیگریهای میان آمریکا و حکومت ایران گفت: دولت‌هایی مانند فرانسه، آلمان، ژاپن، هند و… در میانجیگری میان حکومت استعمارگر ایران و آمریکا تنها خواهان یکی به نعل و یکی به میخ هستند. تمام این میانجگری‌ها برای چاره‌یابی بحران کنونی نیست. میانجگری این دولت‌ها از سوی آمریکا برای ایجاد مذاکرات دوجانبه‌شکل می‌گیرد. ایجاد مذاکرات به معنای فشار و سرکوب هرچه بیشتر در داخل و فروش منافع ملی می‌باشد. زندانی کردن فعالین زیست میحطی و مدنی و وکلا از جمله امیر سالار داوودی نیز در چهارچوب فشار و سرکوب‌های داخلی می‌باشد.
ایشان در ادامه نیز افزود: پژاک با پاردایم رهبر اوجالان پیشاهنگ خط مقاومت در جهان گلوبال نظام سرمایه‌داری است. پژاک به عنوان جزی از خط مبارزه و مقاومت در جهان افتخار می‌کند که به مقابله با‌نظام اختاپوس سرمایه‌داری برخاسته‌است. نطام سرمایه‌داری نیز با استفاده‌از مدیاهای زرد و سایه و جنگ‌های زیر پوستی جنگ‌های نرمی را در مقابل جنبش‌آزادیخواه آپوی انجام می‌دهد. بدان معنا که هر جنبش سوسیالیستی برای آمریکا خطرناک و برای نوکران و استعمارگرانی به مانند حکومت‌های استعمارگر ایران و ترکیه زنگ خطر می‌باشد.
وی به خط سوم اشاره کرد و خاطر نشان کرد که خط سوم میتواند ارتباط داشته باشد اما هیچگاه وابسته نیست و افزود: خط سوم خط خلق‌می‌باشد. خط سوم خود قدرت و آزادی می‌باشد که منافع‌تمام خلق‌ها را در نظر می‌گیرد. فلسفه و استتراتژیک خط سوم تفاوت میان وابستگی و ارتباط است. خط سوم وابسته‌ی هیچ نیرو و دولت و قدرتی نیست بلکه سیاست‌های راهبردی خود را پیرو می‌کند. خط سوم در صورتی ارتباط با هر نیرو، جریان و… ایجاد می‌کند که در اولویت اول منافع خلق و اهداف مشترک در نظر گرفته شود. خط سوم زیر ساخت و پایه‌های فکری آن بر اساس خلق، برابری و آزادی جامعه می‌باشد.
مسئول مطبوعات و رسانهی پژاک در ادامه به نقش سپاه در خیانتهای احزاب کوردی اشاره کرد و گفت: برخی از نیروها و احزاب شرق کردستان از سوی سپاه تروریستی پاسداران برای مقابله با جنبش‌آپوی شرق کردستان جهت‌دهی می‌شوند.حزب دموکرات باشور کردستان‌نیز از سوی دیگر گربه رقصان و فضا گردان این موضوع می‌باشد. سپاه با اعمال سیاست‌های خود خواهان شکاف عمیق‌تر در میان تمامی احزب کوردی و در کل خانه‌و سرزمین خلق کورد است. پ ک ک و پژاک نقطه مشترک ترکیب نامتجانس میت، سپاه پاسداران، حزب دموکرات باشور کردستان و برخی احزاب و نیروهای شرق می‌باشد.
زاگرس مانی در پایان برنامه به پروژهی پژاک اشاره کرد و گفت: پروژه‌ی پژاک می‌تواند استعمارگران کوردستان را پاکسازی کند. با اتحاد در پروژه‌ی پژاک می‌توان گام‌های عملی برداشت. اختلاف ایدئولوژیک در میان احزاب مسب نبود اتحاد در میان نیروها و احزاب می‌باشد. باید دانست که در کردستان دو نیروی اصلی جنگ می‌کنند. نیروی که تفکرات غرب گرایانه دارد و به نام روابط دیپلوماتیک با استعمارگران کوردستان ارتباط ایجاد می‌کند. این نیرو خواهان کورد آزاد نیست زیرا به تمامی وابسته‌می‌باشد. و نیروی دوم نیروی‌ست که خواهان آزادی، برابری و دموکراسی راستین است. مسئله‌ی اساسی تضاد ایدئولوژیک در ایجاد آینده‌و اتوپیا‌ی خلق می‌باشد.
 

مطالب مرتبط