زینب جلالیان سمبل مقاومت، عدم تسلیمیت و صدای اعتراض همه ی زنان زندانی است

زینب جلالیان سمبل مقاومت، عدم تسلیمیت و صدای اعتراض همه ی زنان زندانی است

زنان کورد در تاریخ کوردستان همواره نقش پیشاهنگ و مشوق قیامها و مبارزات خلق را بر علیه نظام اقتدارگر برعهده گرفته‌اند. در همه‌ی تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه این زنان بودند که بر مبارزه و مقاومت پافشاری می کردند و هرگز تسلیمیت را قبول نکردند. تاریخ کوردستان سرشار از زنان قهرمان و مبارزی بوده که به دفاع از ارزشهای اجتماعی، انسانی، تاریخی و فرهنگی جامعه پرداخته اند و اصالت زن کورد را به اثبات رسانده اند. در انقلاب ایران نیز زنان، بزرگترین فاکتور پیروزی انقلاب خلقها در ایران بودند و در این میان زنان کورد نیز نقش بزرگ و تاریخی خود را در کوردستان به خوبی ایفا کردند. رژیم ایران در مدت حکومت بیشتر از ۳۷ ساله ی خود با همه ی سرکوب ها و قتل عام و اعدامهایی که انجام داد هرگز نتوانست روح مبارزه و آزادیخواهی را در وجود خلق کورد و همه ی خلقهای آزادیخواه و مبارز ایران خاموش نماید. تاکنون نیز بعد از گذشت سالها سیر صعودی دستگیریها و اعدام و شکنجه و کشتارها ادامه دارد. از اعدام دسته جمعی زنان و جوانان در اوایل انقلاب که هرگز از اعتقادات و باورداشتها و ایدئولوژی خود اظهار پشیمانی نکردند و به پای چوبه ی دار رفتند گرفته، تا دستگیریها، اعدامها و شکنجه ها با محکمه های فرمایشی و چند دقیقه ای که تا به امروز نیز از سیاستهای آزادی‌ستیزانه و زن ستیزانه‌اش نشات می گیرد باز هم مقاومت و عدم تسلیمیت مبارزان و فعالان را نشان می دهد. در حقیقت هر چند که فشار و ستم و زور رژیم فاشیست ایران بیشتر می شود به همان اندازه روح مبارزه و آزادیخواهی نیز بزرگتر و مقدس تر خواهد شد.

رژیم ایران با سیاستهای انکار هویت زنان و جامعه همیشه در صدد بوده که زنان را از عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و مخصوصا سیاسی دور گرداند و این ترس مضاعف رژیم را از اراده و فکر آزاد زنان نشان می دهد بنابراین با انواع سیاستهای معتاد کردن، بیکاری، به فحوش کشاندن، اسیدپاشیها و تجاوزات گروهی بر ضد زنان سازماندهی پلید خود را انجام می دهد.

زینب جلالیان زندانی سیاسی کورد نیز که از سال ۲۰۰۷ تاکنون در زندانهای رژیم ایران به سر می برد با مقاومت و روح تسلیمیت ناپذیر خود در برابر همه ی شکنجه ها و فشارهای روحی و جسمی در واقع به سمبول مقاومت در زندان تبدیل شده است. زینب جلالیان با وجود اینکه با شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های ماموران زندان مواجه شده تا به آنچه رژیم می خواهد اعتراف کند ولی هرگز این زن مبارز و با اراده سرفرود نیاورده و راه شیرین علم هولی و همراهانش را ادامه داده که طناب دار را به تسلیم شدن ترجیح دادند. زیرا این قهرمانان برنامه ها و سیاستهای رژیم ایران را مبنی بر شکستن اراده ی زندانیان و فعالان سیاسی و مدنی در زندان – با مقاومت خود- نقش بر آب کردند و فرهنگ مقاومت در زندان را دوباره زنده گرداندند. کمپین حمایت از زینب جلالیان که مدتی است در اروپا و همه ی بخشهای دیگر کوردستان فعال شده است و توانسته که زینب جلالیان را در اذهان عمومی بیشتر مطرح سازد. همچنین در روزهای اخیر پشتیبانی صدها تن از فعالان زن ایرانی که خواهان مداوا نمودن و آزادی زینب جلالیان شدند در واقع موضع گیری صریح و رادیکال زنان ایرانی و روح اتحاد زنان در ایران را نشان می دهد. که ما جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان KJAR حمایت خود را از آنان اعلام نموده و از فعالان زن در داخل و خارج از ایران انتظار داریم که با اعتراضات و اعلام نارضایتی همزمان در سراسر ایران و خارج از ایران از موضع رادیکال این فعالان زن حمایت کرده و به آنان بپیوندند. تا دیگر هیچ انسانی به خاطر عقیده و افکار سیاسی خود در زندان نماند و هیچ زن دیگری در زندانهای رژیم با شکنجه و اعدام روبرو نگردد. بی گمان اتحاد و همبستگی همه ی زنان و موضع رادیکال و شفاف آنان می تواند عامل آزادی خلق ایران را مهیا سازد. تنها با پیشاهنگی و روح مقاومت زنان است که جامعه نیز از زنجیر و زندان و ستم، رهایی خواهد یافت.

 

کوردیناسیون جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان – KJAR

03.09.2015

مطالب مرتبط