سرهلدان چیا: وجود نیروهای گریلایی در تمام مناطق شرق کوردستان شمعی را در میان تاریکی افروخت
سرهلدان چیا: وجود نیروهای گریلایی در تمام مناطق شرق کوردستان شمعی را در میان تاریکی افروخت

سرهلدان چیا: وجود نیروهای گریلایی در تمام مناطق شرق کوردستان شمعی را در میان تاریکی افروخت

سرهلدان چیا عضو مجلس حزب  حیات آزاد کوردستان «پژاک» در برنامه‌ی هفتگی خط سوم (هێلی سێ)  از شبکه‌ی تلویزیونی آرین به ۱۶ فروردین سالروز تولد رهبر اوجالان و تاسیس پژاک و وضعیت کنونی ایران و شرق کوردستان پرداخت.

عضو مجلس پژاک در مورد ۱۶ فروردین سالروز تولد رهبر آپو و تاسیس پژاک گفت:« خودمدیریتی و کونفدرالیسم دموکراتیک به نمونه ای برای چاره‌یابی مشکلات و بحران‌های موجود در جهان مبدل گشته است. پژاک جنبشی فکری است که خواهان مشارکت تمام اقشار جامعه و خصوصا زنان در تمام عرصه‌ها‌ و حوزه‌های اجتماعی است.»

سرهلدان چیا در ابتدا یاد شهدای راه آزادی در ۱۶ سال مبارزات آزادیخواهانه‌ی پژاک گرامی و جشن ۱۶ فروردین را به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و تمام‌ خلق‌ کورد و آزادیخواهان تبریک و گفت: لازم بود خلاءهای موجود در جامعه‌ی ایران و شرق کوردستان پس از سرکوب و قتل‌عام مردم به دست رژیم مستبد و اشغالگر ایران در دهه‌ی۶۰ پر می‌گشت و چاره‌یابی می‌شد. همچنین راه‌ شهدا نیز الزام و مسئولیتی بود که باید تدوام می‌یافت. بر این مبنا و با تغییرات بنیادین در شیوه و رویکرد مبارزاتی، پژاک تاسیس شد. این مورد سبب گشت تا نظام و متدی نوین در مبارزات انقلابی ایجاد و چارچوب نظری و مفهومی در دیدگاه حزبی تغییر یابد.

عضو مجلس پژاک به تاثیرات و تغییرات شانزده سال مبارزات پژاک در ایران و شرق کوردستان اشاره و گفت: رویکرد نوین پژاک در مبارزات فضای امیدبخشی را به وجود آورد. دیدگاه و نظرگاه‌های نوین در مبارزات با پیشاهنگی زنان و جوانان در راستای مبارزات ملی در سطح کوردستان، تاثیرات بسزای شیوه‌ی مبارزات علیه استثمار و استعمار ایجاد آورد. اتکا بر اراده‌ی ذاتی و ایجاد نهادهای مدنی و مبارزات و فعالیت‌های درون شهری سبب گشت تا مردم به شیوه‌ای فعال در مبارزات مشارکت کنند و خود را عضو و بخشی از انقلاب علیه استعمار بدانند. وجود نیروهای گریلایی در تمام مناطق شرق کوردستان چراغی روشن را در میان تاریکی افروخت.

وی در مورد پیشاهنگی جوانان در مبارزات پژاک و مبنا قرار دادان خط آزادی زن در مبارزات و فعالیت‌های انقلابی گفت: ریشه‌ی تمام مشکلات جامعه به نبود برابری و مشکلات عمیق زنان در جامعه‌ برمی‌گردد. در این راستا پژاک خود را در چارچوب صرفا حزبی بودن تعریف نمی‌نماید. پژاک جنبشی فکری است که خواهان مشارکت تمام اقشار جامعه و خصوصا زنان در تمام عرصه‌ها‌ و حوزه‌های اجتماعی است. به صورتی که جامعه به شیوه‌ی خود مدیریتی عمل نماید. یک حزب به تنهایی مسئولیت آزاد سازی جامعه را برعهده ندارد. این خود جامعه است که باید با اتکا به اراده‌ی ذاتی خود آزادی را به دست آورد. در این راستا اگر جامعه‌‌ای نیز از برابری زن و مرد برخوردار نباشد، مبارزات دموکراسی و آزادی به نتیجه نخواهد رسید. جوانان به عنوان نیروی محرک و ساختار شکن و پیشاهنگ جامعه باید با اتکا به اراده و پیشاهنگی در مبارزات به شیوه‌ای فعال عمل و ساختار و استاتوهای سنتی و محافظه‌کار را تغییر دهند. جوانان بخش پایه‌ای و ریشه‌ای در مبارزات آزادیخواهانه‌ی پژاک هستند.

سرهلدان چیا به تاثیرات حزب پژاک در سطح ایران پرداخت و گفت: خلق کورد در طی ۴۰ سال اخیر به شیوه‌ی فعال توانسته در راستای هویت و موجودیت خود مبارزه و از خود دفاع نماید. پژاک توانسته است که دیدگاه فعالیت سیاسی و اجتماعی را در کوردستان محدود نسازد. این شیوه مبارزاتی سبب گشته تا خلق‌های ایران نیز در این دیدگاه و رویکرد مبارزاتی مشارکت نمایند. ما با پارادایم و تفکری جهان شمول مبارزه می‌نمایم و بر این باوریم که دموکراتیک بودن در چارچوب یک ملت و یا یک جغرافیای خاص ایجاد نمی‌گردد. دست‌یابی حقوق و مطالبات بر حق خلق کورد به دموکراتیزه بودن جغرافیای ایران بستگی دارد. دیدگاه و خط فکری که تمام خلق‌ها و آیین و باورها را در خود دربر می‌گیرد، بر دیگر خلق‌ها در سطح ایران تاثیر گذاشته است.

چیا به اتحاد در میان کوردها اشاره نمود و گفت: بدانیم که ملت کورد متحدند و این احزاب هستند که نتوانسته‌اند در میان خود اتحاد را ایجاد نمایند. لازم است که با استراتژی مشترک با توجه به نقاط و ماده‌های مشترک در میان احزاب، دیپلوماسی، نیروی نظامی و رسانه‌ی مشترک را ایجاد نمایم. بدین ترتیب می‌توان تهدیدات را به فرصت مبدل کرده و از این برهه‌ی تاریخی حساس بهترین استفاده را نمود. در غیر این صورت خطر تکرار تاریخ بمانند لوزان و ساکس پیکو وجود دارد.

سرهلدان چیا در پاسخ به سوال «عبدالله اوجالان کیست؟» گفت: نمی‌توان رهبر آ‍پو را صرف رهبر حزب دانست. رهبر آپو با دیدگاه و تفکرات نوین خود در سطح کوردستان، منطقه و جهان تاثیرات بسزا و تغییرات عظیمی ایجاد کرده است. زیرا فلسفه‌ی عبدالله اوجالان صرفا تئوریک نیست بلکه عملگرا نیز هست. تفکر رهبر اوجالان بر دیدگاه حزب و شیوه‌ی مدیریت در سطح جهان تاثیر گذاشته است. ملت دموکراتیک در سطح خاورمیانه به پروژه‌ای برای چاره‌یابی بحران‌ها و مشکلات کنونی مبدل گشته است. در میان تمام احزاب چپ جهان تاثیر گذار بوده که بسیاری از جریانات در سطح جهان از لحاظ فکری و فلسفی را متاثر شده‌اند. خودمدیریتی و کونفدرالیسم دموکراتیک به مدلی برای چاره‌یابی مشکلات و بحران‌های موجود در جهان مبدل گشته است.

سرهلدان چیا در ادامه‌ی برنامه در رابطه با وضعیت کنونی ایران و شرق کوردستان و وجود ویروس کورونا از همه‌ی پرستاران دکترها و کارکنانی که خستگی‌ناپذیرانه فعالیت می‌نمایند قدردانی کرده و گفت: با اتحاد و همبستگی و همیاری می‌توان در این مقطع زمانی یاریرسان همدیگر باشیم. با همدلی و همکاری می‌توان لطمه‌ و ضرباتی که به ساختارهای اجتماعی در موقعیت کنونی وارد شده است را تا سطحی ترمیم نمود.

وی در ادامه به خطراتی که بر زندانیان سیاسی در وجود ویروس کورونا و بهداشت زندان‌ها دارد، اشاره و خاطر نشان ساخت: نگاه سرکوب‌گرایانه  و نبود هیچ حقوقی برای زندانیان سیاسی از سوی رژیم ایران موجب شده است تا فعالان سیاسی در زندان‌ها از تمامی حقوق منع شوند. در موقعیت کنونی نیز حتی از مرخصی‌های زندان منع هستند. ما بعنوان پژاک در این موقعیت هر گونه خطر و لطمه‌ای به زندانیان سیاسی در رابطه با ویروس کوید ۱۹ را متوجه رژیم ایران می‌دانیم. رژیم ایران در برابر زندگی و سلامتی تمام زندانیان سیاسی مسئول است.

سرهلدان چیا در پایان برنامه خط سوم (هێلی سێ) ۱٦ فروردین سالروز تاسیس حزب پژاک و تولد رهبر اوجالان را به تمامی خلق کورد و آزادیخواهان تبریک گفت: با هدف کوردستانی آزاد و ایرانی دموکراتیک که آرمان‌های شهدای ما بوده به مبارزات آزادیخواهانه ادامه خواهیم داد.

مطالب مرتبط