سمینار پژاک در مورد بررسی اوضاع سیاسی، در استکهلم سوئد
سمینار پژاک در مورد بررسی اوضاع سیاسی، در استکهلم سوئد

سمینار پژاک در مورد بررسی اوضاع سیاسی، در استکهلم سوئد

کمیتە سوئد حزب حیات آزاد کوردستان پژاک روز ٢٥ فوریە سمیناری در شهر استکهلم سوئد برگزار می‌کند.

موضوع سمینار: تحلیل شرایط کنونی خاورمیانە، ایران و کوردستان

سخنران: سیامند معینی رئیس مشترک پژاک

در پایان سخنرانی شرکت کنندگان می‌توانند نقطە نظرات و یا پرسشهای خود را مطرح نمایند.
از حضور شما جهت غنای بیشتر سمینار پیشاپیش سپاسگزاریم.

زمان: ٢٥ فوریە ٢٠١٧ ساعت: ۱۳ تا ۱۶

محل:
Mulu Café
Axelbergstorg 3
129 38 Hägersten
(T- bana Axelberg)

 

PJAK.eu

مطالب مرتبط