سکوت در برابر جنایات اردوغان و خیانت‌های بارزانی، به معنای مرگ وجدان و شرافت انسانیت است

سکوت در برابر جنایات اردوغان و خیانت‌های بارزانی، به معنای مرگ وجدان و شرافت انسانیت است

اعلام خودمدیریتی‌های دموکراتیکِ خلق کورد در شمال کوردستان و مقاومت‌های تاریخی‌شان در برابر اشغالگری و تجاوزهای نژادپرستانه‌ی دولت ترکیه را درود می‌فرستیم و مراتب احترام خود را به تمامی شهدای راه آزادی و جنبش آزادی‌خواهی خلق کورد ابراز می‌داریم.

ما جمعی از زنان آزادی‌خواه کرماشان، تجاوزهای حکومت خلیفه‌ی عثمانی، اردوغانِ فاشیست و هم‌پیمانانش به خلقمان در شمال کوردستان و لشکرکشی به جنوب کوردستان را، محکوم می‌نماییم و مجدداً با شهدای راه آزادی عهد می‌بندیم، تا زمانی که دست متجاوزین و خائنین را از سرزمینمان، کوردستان کوتاه نکنیم، از پای ننشسته و مبارزات خود را هر روز گستردش و بسط دهیم. همچنین از تمام جامعه‌ی انسانی به‌ خصوص مردم شریف در جایجایِ کوردستان خواستاریم، تا علیه تجاوزهای غیرانسانی حکومت ترکیه و خیانت‌های حزب دموکرات کوردستان عراق «PDK»، به‌پا خیزند و تا رسیدن به آزادی مبارزات خود را تداوم بخشند؛ چراکه سکوت در برابر این اعمال غیر بشری، خیانت به خون پاکِ شهیدانِ کوردستان است.

با نگاهی به تاریخ درمی‌یابیم، هر کسی که علیه اراده‌ی مردمی و نیروی خلقی بیایستد، دچار سرنوشتی مشابه دیکتاتورها و خائنین طول تاریخ همچون صدام، مبارک و … می‌شود. یقین داریم با وجود عزم راسخ و اراده‌ی فولادین خلقمان در سراسر کوردستان، سرنوشت اردوغان و مسعود بارزانی نیز بهتر از این نخواهد بود.

مرگ بر تجاوز اردوغان و خیانت بارزانی

زنده باد خودمدیریتی و مقاومت خلقمان در شمال کوردستان

جمعی از زنان آزادی‌خواه کرماشان

2015/12/30

مطالب مرتبط