شماره‌ی ۹ نشریه آلترناتیو چاپ و منتشر شد
شماره‌ی ۹ نشریه آلترناتیو چاپ و منتشر شد

شماره‌ی ۹ نشریه آلترناتیو چاپ و منتشر شد

شماره‌ی ۹ نشریه آلترناتیو چاپ و منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹م از دوره‌ی سوم نشریه آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک چاپ و انتشار گردید.

در این شماره جهت رهیافت مسا‌ئل جوامع گفتگویی ویژه را با رفیق زیلان وژین ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان اختصاص داده و همچنین پژاک در رابطه با برنامه و اهداف خویش جهت برساخت جامعه ملت دموکراتیک بروشوری را آماده نموده و نیز تحلیلی سیاسی از وضعیت کنونی جهان و خاورمیانه و کوردستان ارائه داد. در این شماره سعی شده تا طی مقالاتی، به بررسی ابعاد مختلف توسعه ی سیاست دموکراتیک پرداخته شود.

 برای دریافت این شماره از مجله اینجا را کلیک نمایید 

مطالب مرتبط