شماره‌ی‌ ۸۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۱ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادویک، به انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران اختصاص دارد. در این فایل به واکاوی مقوله‌ی انتخابات و سیاست‌های انتخاباتی ایران، وضعیت انتصابات اخیر، چگونگی حضور مردم، جایگاه و تعریف انتخابات در قانون اساسی ایران، تحلیلی از پروژه «گام دوم انقلاب»، دلایل شکست اصلاح‌طلبی و نابودی جبهه‌ی آنان پرداخته شده است. علاوه براین در این شماره با توجه به موقعیت کنونی ایران در سطح منطقه و فرامنطقه،  به آنالیز دلیل حضور اندک مردم در انتخابات اخیر و پیامدهای آن برای رژیم پرداخته شده است.

برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۸۱ لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط