شماره‌ی‌ ۸۵ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۵ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۵ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۵ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادوپنج به ششمین کنگره‌ی پژاک پرداخته است. در این شماره با روسای مشترک پژاک گفتگویی اختصاصی در مورد اهمیت برگزاری ششمین کنگره‌ی پژاک و موضوعات مهمی که در این کنگره بدان تاکید شده صورت گرفته است. علاوه براین مقالاتی در مورد اهمیت سازماندهی خلقی در ایران و شرق کردستان، نقش زنان در سیستم پژاک و سیاست‌های زیست‌محیطی ایران در شرق کردستان پرداخته است.

 

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۸۵ لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط