شماره‌ی‌ ۸۷ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۷ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۷ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۷ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادوهفت به واکاوی وضعیت سیاسی منطقه، ایران و کردستان پرداخته است. این فایل به مسائل‌ اجتماعی کردستان همچون بحران‌های زیست‌محیطی و پیامدها و راه‌های گذر از  آن، سیاست‌ بیواقتدار و پدیده‌ی کولبری در کردستان و ابعاد آن، وضعیت زندانیان سیاسی و به‌ویژه زنان محبوس در زندان‌های ایران و وضعیت آنان در کنار پرداختن به ابعاد تاریخی فتوای جهاد توسط خمینی در کردستان در سال‌های ابتدای انقلاب اختصاص دارد. در این شماره سومین کنگره‌ی کودار نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۸۷ لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط