شماره‌ی‌ ۸۸ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۸ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۸ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. با توجه به آغاز کارزار «نه‌به‌اعدام و آری به‌دموکراسی» از سوی پژاک و کودار و اهمیت چنین کارزاری در شرایط کنونی، در این شماره علاوه بر تحلیل مسائل سیاسی روز در ایران و شرق کردستان به موانع گذر به دموکراسی در ایران، تاملی بر تاریخ اعدام در ایران و شرق کردستان پرداخته شده است. از سوی دیگر بخشی از مطالب این نشریه به موقعیت اپوزیسیون در ایران، جنبش کارگری و بخش دیگر به موضوع زنان به‌ویژه تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان در زندان و جامعه‌ی ایران اختصاص دارد.

 

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۸۸ لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط