شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره علاوه بر تحلیل وضعیت سیاسی منطقه و ایران، با توجه به قرار گرفتن در آبان‌ماه به واکاوی خیزش‌های سال اخیر و رویکرد رژیم ایران در قبال معترضین پرداخته شده است. بخش دیگری از این نشریه به بخش دوم نوشتار جنبش کارگری در ایران، سیاست اعدام و رویکرد سپاه پاسداران در راستای میلیتاریزه نمودن شرق کردستان اختصاص دارد.

 

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۸۹ لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط