شماره‌ی‌ ۹۰ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۰ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۰ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۰ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره علاوه بر تحلیل وضعیت سیاسی منطقه، ایران و کردستان، به موضوعاتی همچون موج مهاجرت جوانان کرد به اروپا و پیامدهای آن و لزوم دفاع ذاتی جامعه در برابر هجمه‌های دشمن پرداخته شده است. یکی از مباحث این فایل بررسی پدیده‌ی خیانت در کردستان است. در کنار این موارد تاملی بر بسترهای تاریخی ظهور حزب کارگران کردستان شده است.

 

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۹۰ لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط