شماره‌ی‌ ۹۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۱ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره به واکاوی رویدادهای سیاسی و اجتماعی سال ۲۰۲۰ در ایران و شرق کردستان پرداخته شده است. بخشی از این نشریه به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کنار مسائل زنان اختصاص دارد. در بخش دیگر به اقتصاد مقاومتی در ایران و تبعات آن و بودجه‌ی سال ۱۴۰۰؛ و با توجه به تشدید سرکوب دولتی و افرایش آمار اعدام و دستگیری‌های گسترده در ایران و شرق کردستان به بررسی آماری و تحلیلی سیاست‌های قضایی حاکمیت ایران پرداخته شده است.

 

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۹۱ لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط