شماره‌ی‌ ۹۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۲ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره علاوه بر تحلیل وضعیت سیاسی منطقه، ایران و کردستان، به موضوع آزادی بیان در ایران و رویکرد حاکمیت ایران با دگراندیشان و زندانیان سیاسی، پرداخته است. بخش دیگر، روی کار آمدن جمهوری اسلامی و روزهای پس از انقلاب مردمی سال ۵۷ را مورد واکاوی قرار داده است. در بخش دیگر این فایل به کولونیالیسم و تاثیرات آن بر تشدید و تعمیق خیانت در کردستان اختصاص دادە شدە و در قسمت دیگر به نقاط ضعف و قوت جنبش زنان در ایران پرداخته است.

 

 برای دریافت نشریە آلترناتیو شماره‌ی ۹۲ لطفا کلیک نمایید

 

 

مطالب مرتبط