شماره‌ی‌ 74  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 74  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 74  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 74 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک منتشر شد. این شماره‌ به بررسی ابعاد وجودی «ماشین تمدن» که روح مدرنیته‌ی سرمایه‌داری است، از جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک و تاثیر این ماشین همگون‌ساز بر فضای سیاسی- اجتماعی ایران پرداخته است.
در این شماره می‌خوانیم:
تمدن دموکراتیک / تحلیلات رهبر آپو
ماشین تمدن و جنسیتگرایی/ دیانا  اورین
چیدمان پنهانی مظاهر قدرت /  رامین گارا
ماشین آموزش ویرانگر اجتماع و انسان /  آرین زانا
بسیج ماشینی هیولایی و دیگریساز / نوال ژیان
ماشین نظامی/ آواشین آوا
دولت، بازار و شهر/ زاگرس مانی
 
 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی 74 لطفا در اینجا کلیک نمایید  

مطالب مرتبط