شماره‌ی‌ 76 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 76 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 76 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 76 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هفتادوشش، «تروریسم مقدس» نام‌ دارد و‌ به بررسی ابعاد وجودی «ترور و تروریسم دولتی» در ساختار مافیایی رژیم استبدادی اسلامی ایران می‌پردازد. در این راستا پدیده‌ی ترور و تروریسم را از جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک به‌عنوان ماشین سرکوب و وحشت‌آفرینی در فضای سیاسی- اجتماعی ایران موردبررسی قرار گرفته‌ است.
در این شماره می‌خوانیم:
دولت-ملت، قدرت و فاشیسم / تحلیلات رهبر آپو
سخن پژاک
حکومت ترور و وحشت/ آمد شاهو
خاورمیانه، بنبست سیاسی و یکهتازی جنگ / ریوار آبدانان
اسطورهزدایی از اسطوره / آریو برزن
ترور سیستماتیک، زنان ایرانی/ آرین زانا  
تروریسم اقتصادی/ رامین گارا
ترور فرهنگی در سیستم خسروانی/ گلاویژ اورین
دولت-ملت ایرانی،دستگاه ترور و وحشتآفرینی / اهون چیاکو
 
 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی 76 لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط